Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont lokali mieszkalnych po pożarze
Organizator:Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie
Adres: ul. Kolejowa 10, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 642 87 10, 89 642 87 26
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia:
,,Remont lokali mieszkalnych po pożarze ulica Składowa 7 w Ostródzie"
CZĘŚĆ II Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont lokali mieszkalnych po pożarze ulica Składowa 7 w Ostródzie ".
2. Zakres przedmiotu zamówienia: zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót
1) Ozonowanie pomieszczeń
2) Wymiana instalacji elektrycznej (zgodnie z przedmiarem robót wraz z dostarczeniem do Zamawiającego po zakończeniu prac Protokołu z badań ochrony przeciwporażeniowej)
3) Wymiana ocieplenia stropodachu
4) Wymiana podsufitki
5) Wymiana tynków cementowo - wapiennych
6) Wykonanie gładzi gipsowych
7) Malowanie farbami wewnątrz pomieszczeń oraz części elewacji
8) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
9) Wymiana paneli podłogowych
10) Remont pokrycia dachowego i komina
11) Prace porządkowe, wywiezienie gruzu, utylizacja odpadów
3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy.
6. Zamawiający wymaga udzjelenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą nic 150.000,00 zł.
8. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 95.000,00 zł brutto.
9. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika robót. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7.1ipca 1994r. (Dz.U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn zm.).
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także pozyskał na swoją
odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym m.in. Ustawą z dnia 16.kwietnia 2004r. Ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poza. 880 z pózn.zm.).
12. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.
13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, powstałe podczas prowadzenia prac remontowych, w tym za prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy.
Szczegółowy opis robót przedstawiony jest przedmiarze robót.
Podane w zakresie robot przedmiary są wyłącznie orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny w składanej ofercie oraz maja stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów i kosztorysu robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót, każdy z Wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru robót ze stanem rzeczywistym.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 05.02.2024r. do godz. 10.30 na adres Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Ostródzie, Ul. Kolejowa 10, 14-100 Ostróda z dopiskiem ,, Oferta na Remont lokali mieszkalnych po pożarze przy ulicy Składowej 7 w Ostródzie ".
Otwarcie ofert:Otrawcie ofert nastąpi dnia 05.02.2024r o godz. 11.00.
Termin składania:2024-02-05
Miejsce i termin realizacji:2. Miejsce realizacji: budynek mieszkalny przy Ul. Składowej 7 w Ostródzie, zarządzany przez Miejską Administrację Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie.
3. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2024r.
CZEŚĆ IV Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczanym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 29.02.2024r.
Wymagania:4. Tryb udzjelenia zamówienia: do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11.września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1720). Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami, określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez MABK Sp. z o.o. w Ostródzie. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, a także inne obowiązujących przepisy prawa w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zamówienia, mn.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109, poz. 719 i Dz.U. z 2019r poz. 67) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jak również Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)
5. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.mabk.eu.
CZEŚĆ III Warunki wykonania prac:
1. Usługi będą wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska.
2. Do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracowników oraz materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania robót.
' 3. Koszty zakupu, dostawy materiałów, użycia sprzętu, niezbędnych do wykonania niniejszych prac, a także wywozu gruzu i odpadów budowlanych na wysypisko, ponosi Wykonawca.
4. W czasie wykonywania prac, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich, uczestniczących w realizacji niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce pracy w taki sposób, aby uniknąć zniszczenia mienia. Za szkody, powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszych prac wykorzystać materiał, posiadający stosowne atesty.
7. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, nieprzewidzianych przy realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Płatność za wykonane usługi będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
CZĘŚĆ V Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają w swoich zasobach kadrowych osoby zdolne do wykonania zamówienia, zgodnie z art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone,.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, stanowi załącznik do oferty. Zamawiający wymaga, aby pracownik, wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegającej na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, posiadał minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu w/w usług oraz był zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez ostatnie dwa lata. Wykonawca przedłoży potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów pracowników. Ponadto Wykonawca musi załączyć do oferty kserokopię wymaganych uprawnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnionych osób.
3. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę będzie się odbywała bez udziału podwykonawców
4. Wykonawca załączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, wówczas przyjmuje się za prawidłową cenę oferty podana słownie.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem ,,Remont lokali mieszkalnych po pożarze przy ulicy Składowej 7 w Ostródzie".
8. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty, składające się na całość oferty, miały kolejno ponumerowane i zaparafowane strony przez Wykonawcę. W przypadku składania kopii dokumentów, muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
CZĘŚĆ VI Kryterium wyboru ofert:
Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga Wzór obliczania punktów kryteriów
1 Cena 60% Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x wasa kryterium
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych ofert Cwn- cena zaproponowana przez Wykonawcę
2 Gwarancja 40% Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waea kryterium
Gwn- gwarancja zaproponowane przez Wykonawcę Gmax - gwarancja maksymalna
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
3. Oferty, otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
CZEŚĆ VII Unieważnienie postępowania/zmiana warunków postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub oferta z najniższą ceną będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający ma również prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
3. O unieważnieniu niniejszego postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu złożenia ofert.
CZĘŚĆ VIII Wybór Wykonawcy:
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców pismem lub pocztą elektroniczną, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów, zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku
5
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 150.000 zł.
CZĘŚĆ IX Termin związania z ofertą:
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kontakt:Osoby upoważniona do kontaktu:
Anna Wyralska - Dział Zamówień Publicznych 89 642 87 17, Andrzej Sarzała - Kierownik Działu Technicznego 89 642 87 26.
Numer dokumentu:MABK-ZP-ZO-1/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: