Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont lokalu mieszkalnego
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41
E-mail:
Opis:remont lokalu mieszkalnego
Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul
Batorego 70 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. 0. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 20.03.2018r., do godz. 15:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 21.03.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-03-20
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni
Wadium:500 zł
Wymagania:Okres gwarancji: 36 m-cy
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy wraz z
podpisaną specyfikacją materiałową.

Przedmiar robót i specyfikacja materiałowa znajdują się na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.

11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.

12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą
rozpatrywane.

UWAGA !!! -

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które
zamieszczone są w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w
zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót
opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to
wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji

przedmiaru robót.

Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej specyfikacji
materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty. Oferenci zobowiązani są do
obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość
oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto
BZ WBK 27 1090 2271 0000 0005 8400 >1387

i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać

pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania

wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. w

wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu powykonawczego w wersji elektronicznej
(edytowalnej)
W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z jego winy, wadium przepada.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo -- ilościowy.
Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:
Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego
Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagą podczas rozstrzygania konkursu
Uwagi:Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: '
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-ag@mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne