Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Remont lokalu mieszkalnego
Organizator:Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 887 05 10
E-mail:
Opis:remont lokalu mieszkalnego
Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Przeskok 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 18.06.2018 r., do godz. 15:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 19.06.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-06-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni
Wadium:500 zł
Wymagania:Okres gwarancji: 36 m-cy
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
11. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl. Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
12. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
13. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z dokumentacji technicznej znajdującej się do wglądu w Dziale Technicznym pok. 24. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto BZ WBK 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu powykonawczego w wersji elektronicznej ( edytowalnej). W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z jego winy, wadium przepada. Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: