Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Remont lokalu mieszkalnego
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzuchu
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41
E-mail:
Opis:remont lokalu mieszkalnego
Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Krętej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 24.10.2018r., do godz. 10:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 24.10.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-10-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie
Wymagania:Okres gwarancji: 36 m-cy
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy wraz z podpisaną specyfikacją materiałową
Przedmiar robót i specyfikacja materiałowa znajdują się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA!!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących
pozycji przedmiaru robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu powykonawczego w wersji elektronicznej ( edytowalnej).
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronic internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl
Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania
konkursu
Uwagi:Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-maił: korzen-a@,mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@,mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: