Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont lokalu mieszkalnego
Organizator:Gdańskie Nieruchomości
Adres: ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 524 10 25
E-mail:
Opis:Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy Ul. Polanki 128 w Gdańsku
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł na remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy Ul. Polanki 128 w Gdańsku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania stanowi:
1) Projekt architektoniczno-budowlany - zał. nr 1
2) Rysunki - projekt architektoniczno-budowlany - zał. nr 2
3) Projekt techniczny - zał. nr 3
4) Rysunki - projekt techniczny - zał. nr 4
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 5
6) Wymagania dotyczące wykonania robót w ramach realizacji Zamówienia - zał. nr 6
7) Opinia kominiarska - zał. nr 7
8) Przedmiar o charakterze informacyjnym - roboty budowlane - zał. nr 8
9) Przedmiar o charakterze informacyjnym - roboty instalacyjne gazowe, c.o. - zał. nr 9
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia 10.08.2022 r. godz. 10:00
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem należy przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl - w temacie wiadomości należy wpisać: TZ.2510.124.2022.AB
Termin składania:2022-08-10
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
40 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Termin i forma płatności:
Przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena
7. Pozostałe warunki:
1. Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 223 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późń. zm.)
2. Zamawiający wykluczy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu realizacji robót w sposób przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona;
4. W przypadku udzielenia gwarancji poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona;
5. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego terminu Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik do zapytania należy podpisać i dołączyć do pozostałych dokumentów postępowania.
Kontakt:Kontakt:
- Pomoc administracyjna - stażysta Agata Bednarek
e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
tel.: 58 524 10 25
Numer dokumentu:TZ.2510.124.2022.AB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: