Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont mostu
Organizator:Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Adres: ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Nowy Sącz
Państwo: Polska
Telefon / fax:18 442-79-67, FAX: wew. 110
E-mail:
Opis:Remont mostu na rzece Kamienica w ciągu drogi krajowej DK28, ul.Prażmowskiego w Nowym Sączu w km 137+320 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Przedmiotem zamówienia jest remont mostu na rzece Kamienica w ciągu drogi krajowej DK28, ul.Prażmowskiego w Nowym Sączu zgodnie z zakresem robót określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego (załącznik).. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, celem szczegółowego zapoznania się z przedmiotem nin. zamówienia.
Roboty budowlane odbywać się będą w obiekcie czynnym. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na odpowiednie oznakowanie terenu budowy oraz ewentualnych
objazdów w trakcie prowadzonych robót. Roboty mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 20.00. Po godzinie 18.00 zabrania się prowadzania prac głośnych.
Wszystkie materiały budowlane, które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22. Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: Oferta na: ,,Remont mostu na rzece Kamienica w ciągu drogi krajowej DK28, ul.Prażmowskiego w Nowym Sączu w km 137+320 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych".
Termin złożenia ofert do dnia: 14.11.2017 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: w dniu: 14.11.2017r. o godz.10.15 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2017-11-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą
Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy - nie później niż do dnia 22.12.2017r.
Wymagania:Opis wymagań:
a) wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia,
b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
d) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty
e) wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie mostu/przepustu o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
f) wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 100000 zł.
Wykaz dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) oswiadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 2 a, b, c, d, e,
c) lista wykonanych robót w tym co najmniej jednej wykonanej prawidłowo roboty budowlanej o wartości co najmniej 50 000 zł,
d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Kryteria oceny ofert
Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie,
b) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
c) ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów,
d) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
UWAGA - za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
Złożona Oferta zostanie zarejestrowana (dzień i godzina przyjęcia oraz kolejny numer).
Ofertę złożoną po terminie składania Ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu na składanie Ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie też prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Informacje:
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.
4. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
Kontakt:/Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest inż. Jacek Paluch pod numerem telefonu: 18 442 -79 - 67.
Numer dokumentu:271/08/W/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: