Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont mostu
Organizator:Gmina Parysów
Adres: ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. garwoliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax(25) 685 53 19
Opis:remont mostu w miejscowości Kozłów na rzece Rydnia.
II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę pokładu drewnianego z pozostawieniem istniejącej konstrukcji stalowej pomostu i podpór. W ramach prac podpory pośrednie obiektu zostaną zabezpieczone poprzez zastosowanie ściągów, a także wykonane zostanie zabezpieczenie stref bezpośrednich dojazdów przez ułożenie płyt betonowych.
Podstawowe parametry geometryczne obiektu:
- Długość obiektu 11,20m,
- Szerokość całkowita 6,54m,
- Szerokość użytkowa w świetle balustrad 5,30m,
- Szerokość jezdni na obiekcie 5,00m,
- Max. światło poziome 2x4,16m,
- Max. światło pionowe 1,15m,
- Kąt skosu 90°.
Konstrukcja nawierzchni na moście:
- dylina górny z bali o grubości 7,5 cm, przybitych poprzecznie,
- dylina dolna z bali o grubości 7,5 cm, przybitych podłużnie,
- poprzecznice drewniane grubości 22 cm,
Parametry geometryczne obiektu po remoncie pozostają bez zmian.
Dźwigary zostaną oczyszczone strumieniowo-ściernie i zabezpieczone antykorozyjnie zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych (alternatywnie można zastosować farbę asfaltowo - aluminiową) o gr. 250um.
Pomost drewniany zostanie odtworzony z drewna, które w całości będzie zaimpregnowane przed korozją tzn. butwieniem i gniciem.
Na dolne poprzecznice zostaną wbudowane bale 22c26cm, które będą w rozstawie co ok. 85cm. Co trzecia poprzecznica po obu stronach będzie dłuższa w celu stabilniejszego zamocowania słupków balustrad. Mocowanie poprzecznie do konstrukcji stalowej przęsła wykonane zostanie za pomocą śrub Ml2 z klamrą - płaskownikiem. Drewno przeznaczone na poprzecznice powinno mieć klasę C27.
Pokład jezdny wykonany zostanie w dwóch warstwach. Dylina dolna o wym. 12x7,5cm zostanie ułożona poprzecznie do osi mostu z odstępami pomiędzy sobą wynoszącymi 2-K3cm w celu szybszego odprowadzenia w dół wody opadowej. Dylina górna gr. 7,5cm zostanie ułożona ściśle poprzecznie do dyliny dolnej. Obie warstwy drewniane pokładu mocowane będą za pomocą gwoździ pierścieniowych, pokład dolny o dł. 8", natomiast pokład górny 5". Cały pokład pomostu należy wykonać z drewna klasy C24.
Po obu stronach jezdni na moście wykonane zostaną krawężniki drewniane o wymiarach 15xl5cm ułożone na przekładkach z bala gr. 5cm w rozstawie co 85cm mocowane za pomocą śrub Ml2. Krawężniki należy wykonać z drewna klasy C24.
Balustrady składają się ze słupków i zastrzałów o wymiarach 12xl2cm w rozstawie co ok. 2,55m, poręczy o wym. 12xl2cm zamocowanej 1,1 Om nad poziomem krawężnika za pomocą gwoździ oraz przeciągów o wymiarach 5x12cm w rozstawie osiowym co ok. 27cm. Słupki i zastrzały zamocowane są do poprzecznie za pomocą śrub Ml2. Balustrady należy wykonać z drewna klasy C24.
Drewno do wykonania całości konstrukcji powinno być I klasy, suszone o wilgotności 10-15%.
Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączonym do Zapytania ofertowego Projekcie wykonawczym - załącznik nr 7 oraz Przedmiarze robót - załącznik nr 3.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów. Na kopercie należy umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe - Remont mostu w miejscowości Kozłów na rzece Rydnia".
2. Termin składania ofert - do dnia 12 lipca 2019 r., do godz. 10.00.
Termin składania:2019-07-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - do dnia 30 września 2019 r.
Wymagania:VI. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,
2) kosztorys ofertowy - załącznik nr 4,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
potwierdzających wykonanie przez Oferenta co najmniej 2 robót polegających na przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o konstrukcji drewnianej lub metalowej o wartości min. 50 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie robót - referencje,
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj.
- co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, pełniąca funkcję kierownika budowy; wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria:
a) cena: 100%, liczone wg wzoru:
Cmin
C=-x 100
Cx
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, Cmin - najniższa zaoferowana cena, Cx - cena rozpatrywanej oferty.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
X. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Stanisław Rosłaniec pod nr tel. (25) 685 53 19, Faks: (25) 685 53 19, e-mail: inwestycje@parysow.pl.
Kod CPV:45221119-9
Numer dokumentu:RI.271.1.10.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: