Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont mostu
Organizator:ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Adres: ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42 632 75 79, fax 42 632 92 90
E-mail:
Opis:Remont mostu na rzece Łódce
przy wyremontowanym ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej ,,Zdrowie".
Miejsce i termin składania ofert: 14. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w wersji papierowej lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zzm.lodz.pl. do dnia 29.09.2019 roku do godz. 12:00.
Termin składania:2019-09-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania do 90 dni od daty podpisania umowy: zgodnie z wzorem umowy - załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
Wymagania:1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa przez Miasto Łódź - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
wg. wzoru umowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia ustalonego w trybie niniejszego zapytania ofertowego
zobowiązany jest wykonać zakres prac określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
4. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy oraz karcie gwarancyjnej, stanowiącej
załącznik do ww. wzoru umowy.
5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
5.1. Warunek doświadczenia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
doświadczeniem w zakresie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie
remontu/modernizacji/przebudowy/budowy mostu o wartości min. 40 000,00 zł (brutto)
zrealizowanej prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami,
w przewidzianym w umowie terminie bez obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu ich
realizacji.
5.2. Wykonawca winien dysponować Kierownikiem Budowy, który posiada uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz spełnia wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187).
6. W celu potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
7. Wykaz w/w robót i informacji dot. Kierownika Budowy należy ująć wg. wzoru w tabeli zawartej
w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Przed podpisaniem umowy wybrany w niniejszym Zapytaniu Ofertowym Wykonawca winien
dostarczyć:
8.1 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia wykonawcze Kierownika
Budowy do prowadzenia i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
wraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wymagania
określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187).
8.2 projekt umowy o podwykonawstwo,
8.3 oryginał kosztorysu ofertowego dla realizacji przedmiotu zamówienia opracowany metodą
szczegółową w rozbiciu na R.M.S., w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego przedmiary,
a także w oparciu o tabele elementów scalonych. Kosztorys szczegółowy powinien być:
tożsamy w zakresie nazw z poszczególnymi elementami tabeli elementów scalonych i złożony
z ceną nie wyższą niż wynikającą z Tabeli elementów scalonych (dopuszczalne są niewielkie
odstępstwa poszczególnych pozycji wynikające jedynie z zaokrągleń),
8.4 kserokopie dokumentów: NIP, Regon, wpis do ewidencji/KRS,
8.5 kserokopie polisy OC,
8.6 oryginał oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu funkcji Kierownika Budowy (bez daty -
do uzupełnienia przez Zamawiającego przy składaniu oświadczenia do PINB).
Uwaga:
Wszelkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
9. Wykonawca winien podać cenę ofertową brutto wyliczoną w oparciu o udostępnioną przez
Zamawiającego tabelę elementów scalonych. Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty jakie
Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem niniejszego zamówienia.
10. O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cenowo oferta spośród zadeklarowanych do
realizacji, poprawnie złożonych, spełniających wymagania stawiane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
11. Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem
niniejszego zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych.
12. Zamawiający przewiduje jednorazowe, telefoniczne z potwierdzeniem mailowym bądź
bezpośrednie negocjacje cenowe z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród
prawidłowo złożonych i spełniających wymagania ww. zapytania ofertowego ofert.
15. Składając ofertę należy powołać się na znak sprawy: ZZM.WOA.ZI.2511.29.2019.
16. Oferta winna składać się z formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania niniejszego zapytania ofertowego bez
podawania przyczyn.
Zarząd Zieleni Miejskiej
w Łodzi
,,Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź -
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do
zawarcia umowy."
Kontakt:13. Sprawę prowadzi Piotr Kade (nr tel. 42 632 75 09 wew. 241).
Numer dokumentu:ZZM.WOA.ZI.2511.29.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: