Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni
Organizator:Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy. Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
Adres: ul. Modrzewiowa 23, 85-631 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52-34-88-744
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty - remont nawierzchni na terenie nieruchomości o nr ew. 265/4, obręb 194, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Temat : remont nawierzchni .
Rodzaj zamówienia: ofertowe
Szczegółowy zakres robót według załączników (projekt budowlany oraz przedmiary z podziałem na branże).
Specyfikacja:- Informacje na temat istotnych warunków zamówienia można uzyskać u zarządcy nieruchomości pod adresem: "ADM" Sp. z o.o. RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 w Bydgoszczy - p. Maciej Wiwatowski, tel. 513-000-859.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać : w zamkniętych kopertach z opisem

- OFERTA -
remont nawierzchni na terenie nieruchomości o nr ew. 265/4, obręb 194, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 21 w Bydgoszczy.

w terminie do 12.10.2018 do godz. 15:00 w siedzibie RWM- 2
Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 23 sekretariat p. 11, I piętro
Termin składania:2018-10-12
Miejsce i termin realizacji:- Termin realizacji zamówienia - II - IV kwartał 2019
Wadium:nie wymagane
Wymagania:INFORMACJE O CHARAKTERZE FINANSOWYM i TECHNICZNYM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze zadania - oferta winna być przygotowana w oparciu wszystkie wskazane w zapytaniu branże budowlane.

Warunki udziału w postępowaniu

- Zapewnienie kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami
- Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia i osobami do samodzielnego sprawowania funkcji technicznych na podstawie ustawy z 07 Lipca 1994 r Prawo Budowlane.
- Zapoznanie się z przedmiotem i warunkami zamówienia
- Referencje i wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia.
Propozycja okresu gwarancji oraz terminu płatności (możliwość wydłużenia terminu
zapłaty przez Wykonawcę) za wykonane prace
Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace z materiałów w standardzie nie niższym niż wskazanym w specyfikacji materiałowej. Specyfikacja materiałowa stanowi załącznik do zamówienia. Wykonawca powinien w załączonym kosztorysie wyszczególnić producentów materiałów, które zamierza zastosować w przedmiotowym zadaniu.
Ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej nie niższe niż
dziesięciokrotność łącznego wynagrodzenia brutto.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu ofertowego obejmującego wycenę poszczególnych prac:

1. Wg. załączonych przedmiarów robót (branża drogowa, elektryczna oraz wod-kan).
2. Wg. wytycznych zawartych w projekcie budowlanym.

Informacja dodatkowe
Szczegółowe zapytania dotyczące rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej będą kierowane przez Zamawiającego bezpośrednio do projektanta.

- Inwestor dopuszcza możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: