Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19249478 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni bitumicznych dróg
Organizator:Urząd Gminy Krotoszyce
Adres: Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. legnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (076) 8878421, 8878422 fax 8878370
E-mail:
Opis:Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce, poprzez wypełnianie i uszczelnianie ubytków kruszywem mineralnym i emulsją bitumiczną. (urządzeniem: remonter drogowy typu patcher)
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Krotoszyce, poprzez wypełnienie mieszanką emulsyjno-grysową ubytków, spękań, nierówności i pęknięć (tzw. metodą ,,paczerowania"), zgodnie z zakresem jak poniżej:
1. droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2175D przy miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie, w kierunku miejscowości Tyńczyk Legnicki (do nawierzchni z kostki granitowej),
2. droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2206D, na wysokości miejscowości Kozice, w kierunku miejscowości Janowice Duże do posesji nr 17 (początek nowej nawierzchni bitumicznej).
3. droga gminna w miejscowości Winnica od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2206D w kierunku miejscowości Sichówek do skrzyżowania przy miejscowości Sichówek,
4. droga gminna od miejscowości Krajów od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2190D w kierunku miejscowości Winnica do drogi powiatowej nr 2206D (nowa nawierzchnia bitumiczna),
5. droga gminna od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364 (na wysokości miejscowości Wilczyce) w kierunku miejscowości Czerwony Kościół (kończąc na wysokości kościoła w Czerwonym Kościele),
6. droga gminna w miejscowości Dunino (nawierzchnia bitumiczna w środku miejscowości),
7. droga gminna w miejscowości Krotoszyce (ul. Ceglana - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2190D do końca nawierzchni bitumicznej).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 29.05.2020 r. godz. 13:00
Termin, miejsce i forma składania ofert
1. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Krotoszyce, 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46 oraz tytuł: ,,Remont nawierzchni dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Krotoszyce, poprzez wypełnienie mieszanką emulsyjno-grysową ubytków, spękań, nierówności i pęknięć".
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Krotoszycach, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce - do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
4. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Miejsce oraz termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 29.05.2020 r. o godz. 13:00. 2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny brutto.
Termin składania:2020-05-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Wykonawca wykona zadanie w terminie do 12 czerwca 2020 r.
Wymagania:lI. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. póz. 1843 z późn. zm).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,
2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową
oraz podpisana czytelnie przez osoby uprawnione ze strony oferenta,
3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT),
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia,
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
VII. Kryterium oceny ofert
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia. Za najkorzystniejszą ofertę
zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. O wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Krotoszyce
www.krotoszyce.pl
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela p. Janusz Terelak pod numerem telefonu 76 88 78 421 oraz adresem email: ug@krotoszyce.pl
Numer dokumentu:ZK.7225.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: