Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-15
Przedmiot ogłoszenia:REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH
Organizator:Urząd Miejski w Wyrzysku
Adres: ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (067) 286 24 00, fax (067) 286 26 26
E-mail:
Opis:,,REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK
POPRZEZ PROFILOWANIE RÓWNIARKĄ SAMOJEZDNĄ ORAZ ZAGĘSZCZANIE
WALCEM SAMOJEZDNYM WIBRACYJNYM W ROKU 2019"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni
dróg gruntowych (ulepszonych i nieulepszonych) o szerokości od 3 m do 5 m, będących
w zarządzie Zamawiającego na terenie Gminy Wyrzysk. Prace wykonane zostaną przy użyciu
samojezdnej równiarki drogowej oraz samojezdnego walca wibracyjnego. Realizacja tego
zamówienia to sukcesywne wykonywanie zakresu robót według bieżących potrzeb Zamawiającego
do wysokości posiadanych środków finansowych w budżecie na 2019 rok.
2. Wymagania sprzętowe:
a) równiarka samojezdna o mocy min. 150 KM z napędem 6x6, wyposażona w lemiesz przedni,
lemiesz środkowy oraz zrywak tylny;
b) walec samojezdny wibracyjny (stalowy) o masie min. 11 Mg;
c) mile widziany walec samojezdny ogumiony o masie min. 12 MG;
3. Wymagania osobowe:
a) operator równiarki z uprawnieniami oraz doświadczeniem w pracy na sprzęcie min. 3 lata;
b) operator walca z uprawnieniami oraz doświadczeniem w pracy na sprzęcie min. 3 lata.
4. Profilowanie dróg równiarką i zagęszczanie walcem rozliczane będzie w systemie
godzinowym. Podstawą do rozliczania robót będzie cena brutto za jedną godzinę pracy równiarki
oraz za jedną godzinę pracy walca na wskazanej przez Zamawiającego drodze.
5. Wykonawca codziennie przedstawi Zamawiającemu raport z pracy sprzętu.
6. Ilość przepracowanych godzin na terenie Gminy Wyrzysk potwierdzać będzie upoważniony
pracownik Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
7. Profilowanie i zagęszczanie dróg wykonywane będzie na zlecenie Zamawiającego przy
możliwie sprzyjających warunkach pogodowych.
8. Zlecenia określać będą zakres robót, wykaz dróg, termin rozpoczęcia oraz termin zakończenia
robót.
9. Szacunkowa ilość godzin pracy równiarki to 450 h, a walca 250 h. Wskazane wielkości, są
wielkościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla
realnego, bądź deklarowanego wykazu godzin w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może
być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
10. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny podczas realizacji
zadania. Podane powyżej ilości godzin są szacunkowe i stanowią jedynie przybliżoną ilość
niezbędną do określenia przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy
w każdej chwili, gdy z przyczyn ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, dalsza realizacja
przedmiotu umowy nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia lub zmniejszenia) wartości
zamówienia do wysokości zabezpieczonych środków w budżecie na rok 2019.
13. W okresie trwania umowy cena brutto za 1 godzinę pracy sprzętu nie ulegnie zmianie.
14. Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem robót i zgłosić
ewentualne uwagi.
15. Zamawiający zastrzega, iż w/w usługa wykonywana będzie tylko i wyłącznie przez
Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa, nie przewiduje się zlecania prac podwykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Wyrzysk
ul. Bydgoska 29,
89-300 Wyrzysk
pokój nr 16
Nie później niż do dnia 31.01.2018 roku do godz. 12:00
Termin składania:2019-01-31
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku na terenie
dróg gminnych Gminy Wyrzysk.
Wymagania:I. WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zakres oraz termin poszczególnych robót zostanie wskazanych każdorazowo przez
Zamawiającego w odrębnych zleceniach.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat
co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zaproszenia o wartości nie
mniejszej niż 80.000,00 zł - do oferty należy dołączyć kopię referencji.
c) dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym - do oferty należy dołączyć wykaz sprzętu
Z parametrami i danymi technicznymi;
d) dysponuje niezbędnym potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykaz operatorów, ich uprawnień oraz doświadczenia;
e) posiada ubezpieczenie OC na wartość nie mniej niż 150.000,00 zł;
f) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Wykonawca winien złożyć:
1) formularz ofertowy,
2) potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC,
3) oświadczenie, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobowym
oraz uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi
załącznikami opisanymi w punkcie Y.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) pisemnie na adres zamawiającego: Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
2) faksem na nr (67) 286 26 26
3) drogą elektroniczną na adres: gospodarkakomunalna@wyrzysk.pl
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę
należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w formie elektronicznej.
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie oznaczonej dokładną nazwą
i adresem wykonawcy, zaadresowanej na zamawiającego i oznaczonej napisem ,,Remont
nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Wyrzysk poprzez profilowanie równiarką
samojezdną oraz zagęszczanie walcem samojezdnym wibracyjnym w roku 2019"
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia
do składania ofert, czytelnym pismem (lub wydruk komputerowy).
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej. Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny
być parafowane przez osobę/(osoby) podpisujące ofertę.
4. Do oferty należy załączyć potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC, oświadczenia, wykaz
sprzętu, wykaz operatorów, referencje.
XI. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących kryteriów:
- cena oferty - 100%
XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOKONANE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie
podpisania umowy.
Kontakt:VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ
Do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest:
Julia Kapuścińska tel. 67 286 41 19; tel. kom. 508 199 235
e-mail: gospodarkakomunalna@wyrzysk.pl
Numer dokumentu:IRiGK.7234.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: