Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni płaszczyzny prób śmigłowców
Organizator:12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 433 540 fax. 261 433 660
Opis:I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: remont nawierzchni płaszczyzny prób śmigłowców na terenie kompleksu lotniskowego 6005 w Latkowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
2.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do zapytania cenowego),
2.2. kosztorys nakładczy (załącznik nr 2 do zapytania cenowego),
2.3. projekt umowy (załącznik nr 3 do zapytania cenowego).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 26-11-2018
IV FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
87 - 100 Toruń ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11).
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2018 r. o godzinie 11.00 - dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.
7. Oferty złożone po terminie, Zamawiający odeśle.
8. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
Otwarcie ofert:6. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.11.2018 r., o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 97.
Termin składania:2018-11-26
Miejsce i termin realizacji:II MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Miejsce realizacji zamówienia: kompleks lotniskowy 6005 Latkowo
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 2 dni od daty podpisania umowy.
3. Maksymalny termin realizacji robót: 14.12.2018 r.
Wymagania:3. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i STWiOR. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany poniżej.
Opis sposobu obliczania ceny
5.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty stawki podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty brutto jest ceną netto powiększoną o należny podatek VAT. Cena oferty netto jest wynikiem sumy cen wszystkich pozycji robót netto.
5.2. Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kalkulacji kosztorysowej robót, sporządzonej w oparciu o przekazany im przedmiar robót (załącznik nr 2 do zapytania cenowego) jako sumę iloczynów ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT. Tak obliczona cena stanowić będzie podstawę oceny i porównania ofert.
5.3. Podstawą obliczenia ceny za przedmiotową robotę jest przedmiar robót wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
5.4. Cena oferty musi obejmować wszelkie składniki kosztowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym m.in.:
5.4.1. koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów podstawowych i pomocniczych, dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu na plac budowy, koszty użycia sprzętu budowlanego i środków transportu, montażu i demontażu na placu budowy itp.);
5.4.2. koszty ogólne budowy (personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego, koszty zużycia materiałów i narzędzi, koszty bhp, ubezpieczenia, uporządkowania terenu budowy oraz wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem przedmiotowych robót zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi);
5.4.3. ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę (ryzyko obciążające Wykonawcę, kalkulowany zysk, wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem zamówienia, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych).
5.5. Wykonawca ustalając cenę realizacji zamówienia winien uwzględnić potrącenie kosztów pozyskanych ze sprzedaży złomu zgodnie z przedmiarem robót.
5.6. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze robót tego nie podano, Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej oraz projektu umowy.
5.7. Jeżeli w opisie przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych, związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. wykonania, montażu i demontażu deskowań czy innych prac pomocniczych na placu budowy), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozłożone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.
5.8. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich opisu. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót, a znajdują się one w innej dokumentacji dotyczącej tego zamówienia (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), to wycena kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym.
5.9. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
5.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.11. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy).
5.12. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy z poniższym zastrzeżeniem:
5.12.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:
5.12.1.1. zmiany (zmniejszenia) zakresu zamówienia, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót;
5.12.1.2. konieczności wykonania robót zamiennych;
5.12.1.3. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikającego z rzeczywistych obmiarów.
III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2.2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na wartość zgodną z ceną przedstawioną w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia.
VI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:
1.1. Kopii uprawnień oraz aktualnego dokumentu przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dla osoby wskazanej przez Wykonawcę i ustanowionej jako kierownika robót.
1.2. Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Uwagi:Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
V OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Jedynym kryterium wyboru jest jej cena brutto.
2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.
VIII O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych.
IX Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.
Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
X. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń;
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej ,,ustawa Pzp";
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:VII OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK.
Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu: 261 433 660.
Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.
Numer dokumentu:ZD/121/WOG/18
Źródło: Internet i własne