Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni przejścia podziemnego Botaniczna
Organizator:Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09, tel: 61-652-96-46
E-mail:
Opis:Nazwa postępowania
,,Remont nawierzchni przejścia podziemnego Botaniczna w Poznaniu."

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie wymianie nawierzchni asfaltowej w przejściu podziemnym Botaniczna pod ulicą Świętego Wawrzyńca w Poznaniu wraz z remontem odwodnienia i naprawą ściany czołowej od strony ulicy Botanicznej.
Zakres robót obejmuje:
Prace przygotowawcze związane z wykonaniem projektu technologicznego przeprowadzonego remontu. Wszelkie projekty technologiczne oraz szczegółowy wykaz materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru
Prace rozbiórkowe związane z usunięciem luźnych fragmentów nawierzchni przejścia podziemnego oraz zniszczonych elementów odwodnienia liniowego. Usunięcie skorodowanych elementów ścianki czołowej przejścia podziemnego powyżej wejścia do przejścia podziemnego.
Zasadnicze roboty budowlane: związane z wymianą nawierzchni przejścia podziemnego i mechanicznym ułożeniem nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o parametrach zgodnych z załączoną specyfikacją. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót z ułożeniem nowej nawierzchni należy wykonać warstwę sczepną oraz warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego pod nową nawierzchnię. Podczas układania nowej nawierzchni należy wyregulować odwodnienie liniowe znajdujące się od ulicy Botanicznej wraz z wyremontowaniem popękanego koryta pod kratkami odwodnienia i przełożeniem nawierzchni chodnika na dojściu do obiektu na długości 2,0m. Ściankę czołową nad wejściem do przejścia podziemnego należy wyczyścić hydrodynamicznie, usunąć luźne fragmenty otuliny i naprawić ubytki zaprawami PCC w taki sposób aby otulina prętów wynosiła minimum 2 cm. Naprawioną powierzchnię betonowa należy wykończyć farbami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Szczegółowy zakres i miejsca napraw ustalić z inspektorem nadzoru. Po zakończeniu robót budowlanych należy odtworzyć oznakowanie poziome i pionowe z podziałem ruchu na pieszych i rowerzystów oraz wymienić słupki wygrodzenia na dojściu do obiektu na słupki z Katalogu Mebli Miejskich Poznania.

Szczegółowy zakres oraz technologia w jakiej Wykonawca wykona wyżej opisane prace uwzględnione w przedmiarze robót muszą zostać opisane w projekcie technologicznym
Dokumentami pierwszorzędnymi w postępowaniu przetargowym jest opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz załączone specyfikacje techniczne. Przedmiar robót dołączony do przetargu wskazuje wielkości robót niezbędnych do wykonania zadania. Wykonawca musi doliczyć konieczność wykonania niezbędnych projektów technologicznych, projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich innych robót niezbędnych do realizacji zadania nieujętych w przedmiarze.
W przypadku wystąpienia podczas wykonywania robót nieprzewidzianych zdarzeń losowych, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze złym stanem obiektu, a niewidocznych przed wykonaniem robót rozbiórkowych i niezbędnych do wykonania powyższego zamówienia, Wykonawca natychmiast zgłasza je Zamawiającemu. W przypadku robót dodatkowych Wykonawca przed przystąpieniem do ich wykonywania, musi po złożeniu protokołu konieczności oraz dokumentacji fotograficznej uzyskać akceptacje Zamawiającego .

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
- w czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed osobami postronnymi. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów z rozbiórki (złom, gruz) wystawiony przez firmę do tego upoważnioną.
- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawczą, materiały wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, posiadać aprobatę IBDiM, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
- odbiór robót zostanie przeprowadzony w oparciu o specyfikacje techniczne oraz POLSKIE NORMY BUDOWLANE,
- zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
- okres gwarancji dla zamówienia wynosi 48 miesięcy,
W czasie wykonywania robót należy zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu dla ruchu kołowego, pieszych i osób postronnych poprzez etapowanie robót i wygrodzenie ciągów komunikacyjnych Należy wygrodzić teren budowy, oznakować go zgodnie z zasadami BHP i zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników wykonujących w/w roboty.
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót należy wygrodzić przejście dla pieszych i rowerzystów podczas wykonywania prac budowlanych. W przypadku konieczności zamknięcia całkowitego obiektu np. podczas prac asfaltowych należy podać do informacji publicznej termin i czas zamknięcia obiektu dla ruchu.
Specyfikacja:Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w terminie 17.10.2019r. godz. 14:00
Miejsce i sposób złożenia oferty:
Kancelaria ZDM Poznań: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl
Otwarcie ofert:Data i godzina otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi 18.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich
Termin składania:2019-10-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
28 listopad 2019 r.
Wymagania:Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osób nadzorujących prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności inżynieryjno-mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 6 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących roboty budowlane (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania związanego z wymianą nawierzchni na obiektach inżynierskich, wykonanego dla jednostek samorządowych w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 75 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem terenu w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 18.10.2019 godz. 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 18.10.2019 godz. 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Kontakt:Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert:
Krzysztof Wiese
Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich
tel: 61-652-96-46
Numer dokumentu:TO.342.132.01.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: