Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont oświetlenia w parku
Organizator:Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Adres: ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 22 277 42 00, fax. +48 22 277 42 0, telefon: 22 277-42-64
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:
Remont oświetlenia w parku Dolina Szwajcarska w Warszawie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont systemu oświetlenia w parku Dolina Szwajcarska w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (działka ew. nr 49 z obrębu 50507) dla zespołu 21 szt. latarni oświetleniowych. Park Dolina Szwajcarska został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 59/2023 z dnia 20.12.2023 r.
1.2 Zakres remontu systemu oświetlenia:
- wymiana istniejącego oświetlenia starego typu na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED,
- wygląd opraw oświetleniowych zbieżny z obecnym,
- ocenę stanu i adaptację istniejących konstrukcji nośnych (konieczne malowanie słupów) wraz z uzupełnieniem brakujących elementów-wysięgniki, mocowania,
- ocenę stanu istniejących elementów zasilających, zabezpieczeń (potwierdzoną pomiarami) wraz z ich ewentualną wymianą - dotyczy przewodów w słupach wraz z tabliczkami bezpiecznikowymi,
- weryfikację systemu sterowania,
- montaż opraw z redukcją mocy w godz.ch nocnych.
1.3 Zamówienie obejmuje:
a) sporządzenie projektu, który obejmie opis stanu istniejącego, zakres prac dotyczący remontu słupów tj. wymiany przewodów, wymiany opraw na LED ect., opis rozwiązań projektowych i symulację oświetlenia.
Pomiary pomontażowe (elektryczne i fotometryczne zostaną wykonane po zakończeniu prac i przestawione w dokumentacji powykonawczej,
b) przekazanie dokumentacji projektowej przed wykonaniem remontu oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu prac w ilości po 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna zapisana na nośniku pendrive,
c) wykonanie prac na podstawie sporządzonego projektu,
d) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbiorów robót i przekazanie ich w dokumentacji powykonawczej.
1.4 Zakres prac projektowych:
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania remontu systemu oświetlenia w parku Dolina Szwajcarska w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie (działka ew. nr 49 z obrębu 50507),
w tym:
a) wykonanie wizji terenowej na terenie parku Dolina Szwajcarska w Dzielnicy Śródmieście
w Warszawie (działka ew. nr 49 z obrębu 50507) dla wszystkich przewidzianych do przebudowy opraw oświetleniowych oraz określenie zakresu niezbędnych prac instalacyjnych,
b) wykonanie projektu przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej w uzgodnieniu z ZZW.
c) uzgodnienie projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
1.5 Zakres robót:
- dokonać niezbędnych napraw konstrukcji nośnych,
- dokonać wymiany naświetlaczy,
- potwierdzić prawidłowość działania wewnętrznej sieci zasilające w energię elektryczną,
- uruchomić system sterowania oświetleniem.
1.6 Prace budowlane będą obejmować:
- prace przygotowawcze,
- prace demontażowe, w szczególności demontaż elementów istniejącego, wyeksploatowanego systemu oświetleniowego wraz z jego utylizacją,
- sprawdzenie zasilania w energię elektryczną,
- montaż nowych elementów oświetleniowych - zgodnie z projektem,
- prace wykończeniowe, w szczególności uporządkowanie terenu parku po prowadzonych pracach,
- wszystkie inne niezbędne elementy robót, w szczególności szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.
Przedmiot zamówienia został opisany w zakresach prac i cenach jednostkowych, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, we wzorze latarni w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Lokalizacje latarni wskazano w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Wymagania względem Wykonawcy:
a) Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz uzyskać we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
b) Prace, będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami ustaw - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo budowlane wraz z przepisam ustanowionymi na jego podstawie, obowiązującymi normami, a także z innymi przepisami dotyczącym zakresu przedmiotu zamówienia oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia oraz przepisami RODO.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem adekwatnym do charakteru wykonania zamówienia i udokumentował to przez załączenie referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzających, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi obejmujące remont oświetlenia lub dostawę opraw oświetleniowych na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
d) Wykonawca jest zobowiązany do Ustanowienia kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
e) Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem niezbędne narzędzia, części, elementy i akcesoria do wykonania prac związanych z wykonaniem zamówienia.
f) Wszelkie szkody wynikłe na skutek niewłaściwie wykonanych usług obciążają Wykonawcę.
g) Wykonawca staje się właścicielem powstałych odpadów.
h) Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin i miejsce złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl oraz malgorzata.szymanska@zzw.waw.pl w terminie do 02.02.2024 r. oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
Termin składania:2024-02-02
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania Umowy
Wymagania:4. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.

Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełnione zakresy prac i ceny jednostkowe - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Formularz ofertowy załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie.
6. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 902).
Uwagi:5. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena (,,C") - 60 pkt,
b) doświadczenie (,,D") - 40 pkt.
2) Sposób dokonania oceny:
a) Punkty w kryterium cena (,,C")
3) najniższa zaoferowana cena brutto
C = .........-.......................... x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
b) Punkty w kryterium doświadczenie (,,D")
10 pkt. za każdą usługę lub dostawę, o których mowa w pkt. 2 c) ponad wymagane minimum trzech usług lub dostaw; uwzględnione zostanie doświadczenie z nie więcej niż 4 dodatkowych zrealizowanych usług lub dostaw: maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 40 pkt.
c) Łączna liczba punktów = C+D
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Kontakt:8. Osoba do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Małgorzata Szymańska, email: malgorzata.szymanska@zzw.waw.pl
telefon: 22 277-42-64
Kod CPV:31520000-7, 50232100-1, 45317000-2, 45316100-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: