Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont parkingu i drogi na zajezdni autobusowej
Organizator:Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Adres: ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (15) 842 34 11 wew. 360
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
(podstawa prawna: art. 7 pkt 35 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
WPROWADZENIE
Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. ,,Remont parkingu i drogi na zajezdni autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej".
§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Nazwa zadania: ,,Remont parkingu i drogi na zajezdni autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej".
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
44113800-3 Materiały do układania nawierzchni drogowych
45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w:
1. Załączniku nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia ,,Remont parkingu i drogi na zajezdni autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej",
2. Załączniku nr 3- wzór umowy,
stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia ofertowego, tj. dokumentacja projektowa.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2021 r. do godz. 10:00 w postaci:
1) pisemnej w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK Sp. z o.o., Ul. Komunalna 1, 37- 450 Stalowa Wola.
Ofertę w postaci pisemnej należy oznaczyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Remont parkingu i drogi na zajezdni autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej".
Nr postępowania: ZP.271.KC.41.2021
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 08.12.2021 r. godz. 10:30
2) elektronicznej na adres e-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl.
Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zostać przygotowana jak oferta w postaci pisemnej- skany podpisanych dokumentów zapewniających ich pełną czytelność należy przesłać na wskazany powyżej adres e-mail Zamawiającego. W tytule maila należy wskazać numer postępowania oraz informacje, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Wykonawca może również złożyć ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie jest to wymagane).
Zamawiający dopuszcza również zwykłą postać e-mail, o ile treść będzie zawierała informacje wymagane w zapytaniu ofertowym - treść oferty.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.
Otwarcie ofert:§ 11. Otwarcie ofert. 1. Zapoznanie się komisji z ofertami nastąpi w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 3. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 4. Zamawiający może nie podać do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie ofertą najkorzystniejszą. 6. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego oraz unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
Termin składania:2021-12-08
Wymagania:§ 2. Termin wykonania umowy.
1. Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac, umowa zostanie przedłużona o okres trwania przeszkody. Jednakże bezwzględnie wymaga się, aby na rozpoczętym odcinku prac w okresie przestoju odtworzyć/wykonać nawierzchnię w celu umożliwienia korzystania z drogi dojazdowej do stacji paliw, stacji kontroli pojazdów i warsztatu remontu autobusów.
Termin zakończenia jest rozumiany jako termin podpisania końcowego protokołu wykonania robót bez uwag.
§ 3. Warunki współpracy i płatności.
1. Podstawą dokonania rozliczenia przedmiotu umowy jest wykonanie całości zamówienia. Za prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe.
2. Rozliczenie robót, o którym w pkt 1, nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywistej ilości wykonanych
i odebranych robót w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie uproszczonym zgodnie
z Załącznikiem nr 2 (Formularz ofertowy Wykonawcy).
3. Końcowe rozliczenie kosztów robót nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony oraz przedłożona przez Wykonawcę na jego podstawie faktura VAT.
4. Zamawiający, nie częściej niż raz w miesiącu, przewiduje możliwość zapłaty za częściowe wykonanie robót w okresie przestoju spowodowanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół częściowego odbioru prac bez uwag, podpisany przez Strony.
5. Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§ 5. Opis sposobu przygotowania oferty od strony formalnej.
1. Ofertę należy przygotować na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
§ 6. Dokumenty wymagane od Oferentów.
Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym należy dołączyć następujące dokumenty, oświadczenia:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku, gdy ww. dokumenty pozostają aktualne w wyznaczonym terminie składania ofert, prosimy o wskazanie bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. W przeciwnym przypadku prosimy o dołączenie aktualnych dokumentów do oferty,
2. ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez
Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).
§ 7. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2021 r. do godziny 10:00 w postaci:
1) pisemnej w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37- 450 Stalowa Wola.
Ofertę w postaci pisemnej należy oznaczyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Remont parkingu i drogi na zajezdni autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej".
Nr postępowania: ZP.271.KC.41.2021
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 08.12.2021 r. godz. 10:30
2) elektronicznej na adres e-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl.
Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zostać przygotowana jak oferta w postaci pisemnej- skany podpisanych dokumentów zapewniających ich pełną czytelność należy przesłać na wskazany powyżej adres e-mail Zamawiającego. W tytule maila należy wskazać numer postępowania oraz informacje, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Wykonawca może również złożyć ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie jest to wymagane).
Zamawiający dopuszcza również zwykłą postać e-mail, o ile treść będzie zawierała informacje wymagane w zapytaniu ofertowym - treść oferty.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Oferent określi ceny jednostkowe wymienione w formularzu ofertowym.
2. Oferent obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.
3. Ceny jednostkowe winny być określone przez Oferenta z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
4. Wszystkie wartości muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez względu na formę sporządzenia kalkulacji cenowej będącej podstawą zaoferowanej ceny zawartej w formularzu ofertowym.
Uwaga!
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
5. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Cena oferty będzie stanowić orientacyjne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.
§ 9. Okres związania ofertą.
Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
§ 10. Dodatkowe informacje.
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Treść zapytań do niniejszego postępowania prosimy przesyłać na adres e- mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl. Pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone tylko na stronie http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/ o ile postępowanie zostało ogłoszenie na tej stronie. W przypadku procedury zwrócenia się bezpośredniego do Wykonawcy o złożenie oferty (z pominięciem publikacji ogłoszenia) odpowiedzi na pytanie kierowane będą do wszystkich Oferentów, którzy zostali zaproszeni do postępowania.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi, jeżeli wniosek wpłynie do niego w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem złożenia ofert. W przypadku niedochowania ww. terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, umieszczając informacje na stronie internetowej http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/.
4. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Oferentów odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
5. Oferenci mogą zastrzec w ofercie informacje poufne, Zamawiający nie ma prawa tych informacji ujawnić innym osobom. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ,,tajemnice przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
6. Informacja na temat oferty wybranej w postępowaniu następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2176). Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl.
Udostępnieniu nie podlegają dane dot. Oferentów biorących udział w postępowaniu (z wyłączeniem danych Wykonawcy i ceny oferty wybranej do realizacji zamówienia) oraz zaoferowane przez nich ceny jednostkowe, ponieważ informacje te nie mają charakteru informacji publicznej.
§ 12. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy.
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego Wykonawcy oraz cenę ofertową.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku postępowania otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
3. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
§ 13. Zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty
oraz postępowania przygotowującego umowę.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania lub zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Oferentom w takiej sytuacji, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia lub zakończenia postępowania.
2. Informację o zamknięciu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie:
http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/.
§ 15. Regulacja prawna.
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł i zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej progi unijne".
2. Sprawy nie ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Uwagi:§ 4. Opis kryteriów.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie: cena oferty - 100%.
Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie zgodnie z wzorem:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100,
gdzie:
-Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert za realizację
-Cof - cena podana w badanej ofercie
2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w odniesieniu do kryterium.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym.
§14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli przy ul. Komunalna 1.
Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@mzk.stalowa-wola.pl. lub listu tradycyjnego na adres Administratora: ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy z uwagi na wykonywane obowiązki służbowe, muszą mieć dostęp do danych; podmioty przetwarzające, którym Administrator zleci to zadanie, inni odbiorcy danych lub instytucje upoważnione z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane nie krócej niż 4 lata i przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 4 lata, to protokół wraz z załącznikami będzie przechowywany do czasu wykonania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:§ 16. Informacje o kontakcie z Zamawiającym.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
Ewa Woźniak, tel. (15) 842 34 11 wew. 360, e-mail: ewozniak@mzk.stalowa-wola.pl.
Kod CPV:45000000-7, 44113800-3, 45233250-6
Numer dokumentu:ZP.271.KC.41.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: