Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17570160 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Remont pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych prowadzących do budynku
Organizator:Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
Adres: ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon/faks: 89 537 32 72
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na

,,Remont pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych prowadzących do budynku Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28"
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Specyfikacja:b) W celu oględzin miejsca montażu Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z panią Dorotą
Kordalą pod nr tel. 691-025-538 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-13:00.
Miejsce i termin składania ofert: k) Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. Nr 205) siedziby Zamawiającego:
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn do dnia
09.07.2019r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu 09.07.2019r. o godz. 11:10, Sala konferencyjna - pokój nr 010. n) Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-07-09
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2019r..
Wadium:nie wymagane
Wymagania:2. Zasady szczególne.
Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30000
euro.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. z póz. zm.
6. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
7. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie musi złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) Wypełniony druk oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 2,
b) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO - (wg wzoru - załącznik nr 3)
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS
lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
d) Kopię opłaconej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej
minimum okres wykonania przedmiotu zamówienia,
e) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
10. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z warunkami podanymi
w zapytaniu ofertowym, a następnie ocenione przez Komisję zgodnie z kryteriami wyboru
Oferty.

11. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbędzie się wg zasady spełnia/nie spełnia.

12. W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści Ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.

13. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu:
a) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w prowadzonym
postępowaniu,
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
postępowania,
c) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy,
d) Wykonawców, którzy na wezwanie Zamawiającego nie złożyli wyjaśnień.

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

15. Termin związania ofertą: 30 dni.

16. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji.
c) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
d) Została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
e) Zawiera cenę wyższą niż założona przez Zamawiającego.

16. Oczywiste omyłki
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia wadium.

18. Sposób i termin złożenia oferty
a) Oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez osoby uprawnione
zgodnie z prawem do reprezentowania Wykonawcy,
b) Wszystkie strony w ofercie muszą być parafowane i numerowane. Numerację należy
rozpocząć od pierwszej strony.
c) Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, datowane i parafowane
przez osobę podpisującą Ofertę.
d) Ofertę należy przygotować w języku polskim, wszelkie dokumenty składane do oferty
muszą być przetłumaczone na język polski.
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty.
f) Złożone w postępowaniu lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składnia ofert.
g) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów wymaganych
w zapytaniu ofertowym, ale muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego (-ych) przedstawicieli Wykonawcy.
h) Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści.
i) Kopertę należy oznaczyć pieczęcią Wykonawcy.
j) Kopertę zawierającą ofertę należy opatrzyć napisem:
,,Remont pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych
prowadzących do budynku Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28"
- nie otwierać przed 09.07.2019r. godz. 11:10
l) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed terminem składania ofert. Zmiany
należy złożyć wg takich samych zasad jak zasady składania ofert z dopiskiem:
,,Zmiana do oferty na ,,Remont pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów
zewnętrznych prowadzących do budynku Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie przy ul.
Dworcowej 28" - nie otwierać przed 09.07.2019r. godz. 11:10.
19. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
a) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie pytań do zapytania
ofertowego drogą elektroniczną - e-mail: pmarchut@przychodniaspecjalistyczna.pl
Każda ze stron może żądać potwierdzenia otrzymania informacji pisemnie.
c) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania
ofertowego.
d) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na każde pytanie dotyczące SIWZ, które zostanie
zadane Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
e) Odpowiedzi dotyczące postępowania będą umieszczone na stronie Zamawiającego:
http://bip.przychodniaspecjalistyczna.pl/index.php?id_kat=29
Uwagi:5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
20. Klauzula informacyjna (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przychodni Specjalistycznej w
Olsztynie, adres siedziby: ul. Dworcowa 28, 10-437 Olsztyn, tel. 895373275, e-mail:
pso@onet.pl, NIP: 7393034091,
b) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, może się Pan/Pani z nim skontaktować
mailowo: iod@przychodniaspecjalistyczna.pl lub tel. 89 5373220,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, mającego na
celu wybór najkorzystniejszej oferty tego zapytania ofertowego,
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; po tym czasie - tylko w stosunku do
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i z którym Zamawiający
zawrze umowę - przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa (np. rozliczenia
podatkowe), realizacji obowiązku archiwizacyjnego oraz okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń,
e) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom i osobom uprawnionym do
przeprowadzenia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie czynności kontrolnych i
audytowych,
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
sprostowanie (uzupełnienie) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu
ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zlecenia realizacji zamówienia i jego
wykonania.
Numer dokumentu:15N.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: