Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-28
Przedmiot ogłoszenia:Remont podłogi
Organizator:Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Adres: ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
Województwo / powiat: pomorskie, pow. bytowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:59 822 26 23 lub 600448983
E-mail:
Opis:Remont podłogi w magazynie głównym (założenie podłogi bezpyłowej) i zakup nowych
regałów na skrzynie, kufry i malarstwo.
2. Opis przedmiotu zamówienia;
Na przedmiot zamówienia składają się trzy zdania:
I zadanie:
Remont podłogi w magazynie na III piętrze Domu Zakonnego w siedzibie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) pokrycia podłoża bezpyłowego na cementową podłogę o powierzchni ok. 320 m2 (wyposażenie pokazane na zdjęciach stanowiących załącznik od nr 4 do 9 do Zapytania).
b) dostawa i położenie na podłodze objętej zadaniem wykładziny PCV, średnia klasa ścieralności, grubość 2,5-3 mm, przystosowanej do stosowania w magazynie w kolorze szarym lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie będzie opróżniał pomieszczenia magazynu przez rozpoczęciem wykonywania zadania. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przemieszczanie znajdujących się w nim regałów i wyposażenia w celu wykonania zadania.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wniesienie materiałów niezbędnych do wykonania zadania do pomieszczenia, w którym będzie ono realizowane.
4. Wymagane jest udzielenie 2-letniej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną wykładzinę oraz na położone podłoże bezpyłowe na cementową podłogę.
II zadanie
Dostawa i montaż regału na skrzynie, kufry i malarstwo
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż drewnianego regału na skrzynie i kufry wykonanego zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Zapytania.
2. Regał zostanie wykonany do wysokości sufitu i ma zostać przymocowany do belek stropowych.
3. Wymiar słupków regału: min. 5*5 em.
4. Półka wykonana z desek o grubości min. 2,5 em.
5. Każda z półek regału musi wytrzymywać stałe obciążenie ok. 120 kg.
6. Wymagane jest udzielenie 2-1 etniej gwarancji na regał.
3. Sposób przygotowania oferty.
3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną ilość części z tym zastrzeżeniem, że oferta musi dotyczyć całego zadania.
3.2. Zaleca się stosowanie formularza ofertowego załączonego do zapytania. Złożona oferta musi zawierać wszystkie elementy zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3.3. Płatność: po odebraniu zadania.
3.4. Dokumentacja fotograficzna oraz pozostałe załączniki do zapytania zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.muzeumbytow.pl.
3.5. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy zawartych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
3.6. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu podlegać będzie odrzuceniu.
4. Opis sposobu obliczenia ceny:
4.1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację poszczególnych zadań.
4.2. Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich dostawy i montażu.
4.3. Cena powinna zostać podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
4.4. Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
4.5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
7.1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, w terminie do dnia 08 maja b.r., do godz. 12.00, z dopiskiem: ,,Remont podłogi w magazynie głównym (założeniepodłogi bezpyłowej) i zakup nowych regałów na skrzynie, kufry i malarstwo"
Termin składania:2020-05-08
Miejsce i termin realizacji:5. Termin i miejsce wykonania zamówienia;
Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia:
Zadania I do dnia 22 lipca 2020 r.
Zadanie II do dnia 22 października 2020 r.
Wymagania:Maksymalna ilość punktów przyznana jednej ofercie wynosi 100 pkt. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty będą badane i wybierane odrębnie w stosunku do każdego zadania.
7.2. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
7.3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7.4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Złożenie oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej oferty (w stosunku do wybranej części lub całego zamówienia) bez prawa Wykonawcy do żądania zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.
10. Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, kontakt:
ppiatak@kancelariapiatak.pl lub na adres Administratora danych.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu sporządzenia dokumentacji, jej archiwizacji oraz obsługi korespondencji związanej z prowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz dotyczące finansów publicznych.
4. Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz realizacji obowiązku archiwizowania dokumentacji.
6. Podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednkaże jest to niezbędne do brania udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Kontakt:9. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Jaromir Szroeder, tel. 59 822 26 23 lub 600448983
Jaromir@muzeumbytow.pl
Kod CPV:45453000-7, 45430000-0, 39141100-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: