Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont pokoju biurowego
Organizator:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Adres: ul. Głogowska 25c (1 piętro), 45-315 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:77 44 15 250, 77 44 16 564 fax:77 44 15 259
Opis:Remont pokoju biurowego nr 14 w Regionalnym Ośrodku Polityki społecznej.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Remont pokoju biurowego nr 14 w Regionalnym Ośrodku Polityki społecznej.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w z we wzorze Kosztorysu ofertowego - zał. nr 4 do oferty oraz w zdjęciach załączonych do zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 11. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 15.01.2019 r. do godziny 09:00.
Termin składania:2019-01-15
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia styczeń-luty 2019.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
Nie określono.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub faxem.
7.2 Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.4 Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
7.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w wyniku złożonych zapytań.
7.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego postępowania.
7.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe zapytanie ofertowe.
7.9 Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe zapytanie ofertowe.

8.Wadium
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

9. Termin związania ofertą:
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:
10.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego pn.: TREŚĆ OFERTY oraz przedstawić kosztorys ofertowy z wykazem cen jednostkowych.
10.2 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
10.3 Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
10.4 Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Wykonawca przyjmuje warunki zapytania ofertowego, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
10.5 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres sekretariat@rops-opole.pl lub
10.6.3 faksem (z podpisami Wykonawcy) 77 44 15 259
10.7 Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).
10.8 Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
10.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
10.10 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - jako konsorcjum.
W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.11 Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
10.12 Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10.13 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
10.14 W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
10.15 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Kryteria oceny oferty:
13.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium
Cena - waga max. 100/100 pkt.

13.2 Kryteria oceny ofert będą liczone wg :
najniższa cena
Liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt
cena badanej oferty

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w kryterium oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym
w zapytaniu ofertowym.

13.4 Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
13.4.1 oczywiste omyłki pisarskie,
13.4.1 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
13.4.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13.6 Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:
13.6.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265)
13.6.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
13.6.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
13.6.4 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
13.6.5 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

14. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Barbara Rokosz - tel. 77 44 15 250 wew. 22, e-mail: b.rokosz@rops-opole.pl

16. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
1) nie wpłynie żadna oferta,
2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
3) wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu,
4) oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,
5) postepowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe zapytanie ofertowe.
18. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: