Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-06
Przedmiot ogłoszenia:Remont pokrycia dachowego budynku
Organizator:Gmina Miejska Kamienna Góra
Adres: PL. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kamiennogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 75 645 51 60
Opis:,,Remont pokrycia dachowego budynku Ul. Staszica 20 w Kamiennej Górze"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku przy Ul. Staszica 20 w Kamiennej Górze.
Szczegółowy zakres zadania określa przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić i złożyć wraz z Ofertą kosztorys ofertowy.
Brak kosztorysu ofertowego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, sporządzoną na Formularzu ofertowym, którego wzór jest zamieszczony na stronie, wraz z załącznikami wymienionymi w rozdziale V Ogłoszenia.
2) Do Oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdziale III Ogłoszenia.
3) Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć:
? w terminie - do dnia 20.04.2021 r., do godz. 10:00,
? na adres - Biuro obsługi klienta (BOK) nr 9, Ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
4) Ofertę należy umieścić wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opisanej następująco:
nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego
,,Remont pokrycia dachowego budynku przy Ul. Staszica 20 w Kamiennej Górze"
Znak sprawy: 11/4/2021/ZO
Otwarcie ofert:OTWARCIE OFERT 1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.04.2021 r. o godz. 10:20 w siedzibie Zamawiającego, przy Ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra. 2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 3) Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
Termin składania:2021-04-20
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI
Miejsce wykonania - budynek przy Ul. Staszica 20, 58-400 Kamienna Góra.
Termin wykonania - 5 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.
Wymagania:II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie §15 Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi - 36 miesięcy kalendarzowych.
Termin związania ofertą - 30 dni i biegnie od dnia otwarcia ofert.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
? Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do ewidencji lub rejestru, wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, w systemie teleinformatycznym ewidencji lub rejestru;
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
? Zamawiający dokona oceny na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie OC;
c) posiadają doświadczenie w wykonywaniu prac - wykonali co najmniej 2 (dwie) prace o podobnym zakresie rzeczowym - wykonanie lub remont dachu budynku.
? Zamawiający dokona oceny na podstawie Wykazu wykonanych prac/robót - tabela w pkt III Formularza oferty wraz z referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z Ofertą.
3) Z postępowania Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który, nie spełnia warunków opisanych w rozdziale I. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu.
VI. Wyjaśnienia treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i przedmiotu zamówienia, składając wniosek o wyjaśnienie treści na adres e-mail: a.wolyniec@sm-kamiennagora.pl.
2) Wniosek Wykonawca może złożyć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdziale I.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie zamawiającego www.sm-kamiennagora.pl.
5) Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, a jeżeli zostały udzielone to nie są one wiążące dla Wykonawcy.
VII. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę:
? niezawierającą kosztorysu ofertowego, zgodnie z postanowieniem rozdziale III i VIII pkt 2 Ogłoszenia,
? Wykonawcy wykluczonego z postępowania z powodu niespełniania warunków udziału określonych w rozdziale V Ogłoszenia,
? zawierającą oczywiste błędy,
? która jest niezgodna z treścią Ogłoszenia,
? zawierającą cenę niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia w kwocie brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny, wg poniższego wzoru:
cena najniższa
CENA = -------------------------------------- X 100%
cena badanej oferty
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejscu po przecinku.
3) Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy na prace remontowe jest zatwierdzenie przez Wspólnotę Mieszkaniową oferty wybranej przez Spółkę Mieszkaniową.
XI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA i ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1) Wzór umowy w sprawie zamówienia wraz ze wzorem karty gwarancyjnej stanowią załączniki do ogłoszenia.
2) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i jest wnoszone przed podpisaniem umowy.
3) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwaranacjach bankowych;
c) gwaranacjach ubezpieczeniowych.
4) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być:
? wystawione na Zamawiającego - benficjenta gwarancji;
? samoistne (dedykowane wyłącznie nin. przedmiotowi zamówienia i zawierające w tytule nazwę zamówienia);
? bezwarunkowe i nieodołane;
? płatne na każde żądanie Zamawiającego.
5) W trackie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale III.
6) W przypadku nie wniesienia, zabezpieczenie zostanie utworzone poprzez potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty.
7) Zamawiający zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie.
XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje publikując zawiadomienie na stronie internetowej.
Numer dokumentu:11/4/2021/ZO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: