Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-15
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Urząd Gminy Gromnik
Adres: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:0 14/ 65 14 238, 0 14/ 65 14 202, 0 14/ 65 14 250 Fax: 14 65 14 095
Opis:Remont pomieszczeń Remizy OSP w Gromniku
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń remizy OSP w Gromniku:
o wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych,
o remont Sali szkoleniowej z korytarzem (malowanie ścian i sufitów z szpachlowaniem, wymiana osprzętu elektrycznego).
Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu wykonywanych robót (rezygnacji z wykonania części robót) w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót/Załącznik nr 3/.
3. Wykonawca w trakcie realizacji robót winien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
4. Uwagi końcowe:
Wykonawca wykona roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami umowy /Załącznik nr 2/,
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót,
Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
Pełnowartościowe materiały z rozbiórki, możliwe do ponownego wykorzystania należy przekazać Zamawiającemu,
Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia placu budowy do stanu użytkowego, tj. kompleksowe posprzątanie oraz wywiezienia i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki, - Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
- We wszystkich miejscach niniejszego Zapytania ofertowego oraz w załącznikach, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis ,,lub równoważne o porównywalnych parametrach". Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r., do godz. 11.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,
Termin składania:2018-06-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 12 października 2018 r.
Dniem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień określony protokołem odbioru robót bez wad.
Wymagania:Warunki płatności:
Przelew-30 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej FV.
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót /Zatącznik nr 3/. Kosztorys będzie jedynie dokumentem pomocniczym/poglądowym, wykorzystywanym do obliczenia m.in. należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy.
d) kopertę należy zaadresować następująco:
,,Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń Remizy OSP w Gromniku" Nie otwierać przed dniem: 26.06.2018 r. godz. 11.00
Zamawiający do porównania ofert przyjmie cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia.
h) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
b) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
c) unieważnienia postępowania, jeśli:
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Ponadto, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
Kontakt:osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Andrzej Kucharzyk - Prezes OSP Gromnik,
Numer dokumentu:IK.7013.19.2018
Źródło: Internet i własne