Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-21
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Adres: Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 33 47 378
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń OD Kłodzko
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy wraz załącznikami należy przesyłać na adres (zgodnie z wyborem Wykonawcy):
a) e-mailem: apelc@gddkia.gov.pl lub
b) adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław - sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oferte należy składać w terminie godz. 09:00 dnia 28 października 2020 r.
Termin składania:2020-10-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r.
Wymagania:Planowany okres gwarancji: 24 miesiące.
Warunki płatności: Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania lub doręczenia faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy. Datą zapłaty jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
o Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 1);
o Formularz cenowy (zgodny z załącznikiem nr 2);
Uwagi:Inne dane:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty zawierają błędy, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie lub nie wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający dokona wyboru drugiego w kolejności wykonawcy z najniższą ceną, którego oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i/lub dokumentów do uzupełnienia brakujących oświadczeń i/lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie uzupełnienia w terminie brakujących oświadczeń i/lub dokumentów, Nie złożenie lub nie wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Pelc - tel. 71 33 47 378
Kod CPV:45 45 30 00, 45 44 21 00, 45 42 11 00
Numer dokumentu:O.WR.D-3.2415.213.2020.1.ap
Źródło: Internet i własne
Załączniki: