Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Gmina Narewka
Adres: ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. hajnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /85/ 682 98 80
E-mail:
Opis:1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
,,Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy - łazienki"
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie łazienek w budynku Urzędu Gminy Narewka wraz z dostosowaniem jednej na potrzeby osób niepełnosprawnych wg projektu oraz przedmiaru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego - zwanego w dalszej części oraz dokumentach zamówienia ,,ZP".
3) Wykonawca w takcie robót zobowiązany jest do:
a) wykonania wszelkich prac rozbiórkowych poza godz.mi pracy Urzędu Gminy, (Zamawiający umożliwi dla Wykonawcy również prowadzenie prac w godz.ch i dniach wolnych od pracy Urzędu)
b) wykonania prac brudnych typu szlifowanie okładzin ściennych i posadzkowych na zewnątrz budynku,
c) dopuszcza się wykonywanie prac wykończeniowych w godz.ch pracy Urzędu z zastrzeżeniem zachowania czystości po zakończonych pracach,
4) W związku z faktem prowadzenia robót w funkcjonującym budynku zaleca się, aby Wykonawca umożliwił w jak najszybszym terminie możliwość z korzystania z jednej z łazienek,
5) Wykonawca zobowiązany jest do zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
6) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazywania w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
7) Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości oraz przed ich wbudowaniem uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę.
8) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą o obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
Miejsce i termin składania ofert: 11. Miejsce i termin składania ofert 1) Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2023 r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub
b) przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Narewka, Ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka lub
c) w formie dokumentowej np. zeskanowana lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz przesłana pocztą elektroniczną na adres:
? marcin.szymaniuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Termin składania:2023-05-25
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji umowy:
1) Do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł netto.
2) Okres gwarancji min. 12 miesiące.
9) Załączone do Zapytania przedmiary robót nie stanowią zamkniętego katalogu robót do wykonania w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.
10) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością przeznaczoną do wykonywania remontu, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do analizy i sprawdzenia przedmiaru robót przez złożeniem oferty. Ewentualne błędy przedmiaru, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót stanowią ryzyko Wykonawcy.
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
6. Wymagania dotyczące wadium, sposobu oraz formy jego wniesienia:
1) Nie wymagane.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia:
1) Nie wymagane.
8. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium:
a) cena brutto (C) o znaczeniu 100 % (100 pkt.);
2) Ocena punktowa w kryterium ,,cena brutto" dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
3) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
4) Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.
6) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni kalendarzowe przed terminem składania ofert.
3) Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 2 dni kalendarzowe przed terminem składania ofert, Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na wniesione pytania.
4) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert.
5) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty oraz sposobu obliczenia ceny
1) Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku do Zapytania ofertowego.
2) Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie podając ją cyfrowo. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego, w tym koszty realizacji postanowień umowy, jak i wszelkie inne składki, opłaty oraz podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. Oferenci ubiegający się o udzielenia zamówienia powinni przewidzieć i uwzględnić w swojej ofercie ryzyko konieczności wykonania prac towarzyszących, nie wymienionych w zapytaniu ofertowym i dokumentach stanowiących załącznik do zapytania, a niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego efektu (wynagrodzenie ryczałtowe).
4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Brak odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
12. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
a) o dokonanych poprawkach rachunkowych w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
1) Projektowane istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do zapytania ofertowego.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych istotnych postanowień umowy.
14. Możliwość i przyczyny unieważnienia postępowania
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności, gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów;
4) w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego
5) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia bez podawania przyczyny.
15. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona po terminie składania ofert,
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
5) Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny oferty,
16. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy:
1) Podstawy wykluczenia, których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) zwana dalszej części pkt - ustawą. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1) następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
3) W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy (rozdział II pkt 1 zapytania ofertowego), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
6) Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
7) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, stanowią dochód budżetu państwa.
8)
Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz ogólnodostępne odpowiednie wykazy i listy np. wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 listach Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy i innych i wyżej wymienione.
17. Badanie ofert
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierały błędy.
2) W przypadku, kiedy najtańsza (najkorzystniejsza) oferta nie będzie wymagać wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, a wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów przez pozostałych oferentów nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający nie będzie wzywał do wyjaśnień lub uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.
18. Dodatkowe informacje
1) Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3) W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
6) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Uwagi:19. Klauzula o ochronie danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod nr (85) 682 98 80;
3) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminę Narewka danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
10) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:9. Wyjaśnienia treści zapytani ofertowego oraz zmiana zapytani ofertowego
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego za pomocą e-mail na adres:
a) marcin.szymaniuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl;
b) sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl.
Numer dokumentu:ZP.271.11.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: