Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego
Adres: Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
NIP:PL6570008869
Telefon / fax:41 366 47 91
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192465
Opis:32/ZK/2024/KO Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Projektu ,,KREATYWNI ODKRYWCY"
Powstaje w kontekście projektu
FESW.08.01-IZ.00-0062/23 - KREATYWNI ODKRYWCY

Część 1
Remont pomieszczeń w Przedszkolu w Opatowie

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie, Ul. Konopnickiej 2, 27-500 Opatów
Zakres rzeczowy został określony w:
a) Charakterystyce przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania)
b) Przedmiarze robót - Zał. nr 1A do Zapytania - Roboty remontowo-budowlane w budynku Przedszkola w Opatowie
c) STWiORR - Zał. nr 1B do Zapytania
d) Rzut parteru - Zał. 1C do Zapytania
e) Rzut I pietra - Zał. 1D do Zapytania
f) Projekcie Umowy - Zał. nr 7 do Zapytania
Okres gwarancji
5 lat
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-09
Termin składania:2024-07-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Opatów
Miejscowość
Opatów
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-07-10
Koniec realizacji
2024-08-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Warunki zmiany umowy
2. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Zapytania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
w zakresie dysponowania odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia
- warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną tego samego rodzaju co przedmiot zamówienia, a wartość umowy wynosiła minimum 150 000 zł brutto.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz wykazu robót z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 6).
Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Zapytania.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Zapytania.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do Zapytania oraz dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - Załącznik nr 2 do Zapytania.
Do oferty należy załączyć Kosztorys Ofertowy.
Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Zamawiającego przedmiaru robót. Udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 1A do Zamówienia pełni jedynie rolę pomocniczą.
Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu i odnoszą się do wszystkich pozycji.
Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie niewyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.
Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji - zgodnie z pkt 2
lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych
to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona ,,za zgodność z oryginałem"
lub
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do Zapytania.
Podpisane oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do Zapytania
Podpisane oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Załącznik nr 5 do Zapytania
Załącznik nr 6 (wykaz wykonanych robót) wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo na podstawie przesłanek związanych z konfliktem interesów. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego;
- pozostaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania oraz Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do Zapytania.
3) jeżeli podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-24
Data ostatniej zmiany
2024-06-24 14:57:08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena brutto 90%
najniższa cena*)
Co = -------------------------------- x 100 pkt x 90%
cena badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Klauzule Społeczne: 10%
Zgodnie z opisem rozdz. III pkt 10 ust 2
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Kaśków
tel.: 41 366 47 91
e-mail: jkaskow@zdz.kielce.pl
Kod CPV:45111220-6, 45111300-1, 45262423-2, 45421100-5, 45421130-4, 45421131-1, 45431000-7, 45432111-5, 45442100-8, 45450000-6
Numer dokumentu:2024-66201-192465, 32/ZK/2024/KO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: