Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-21
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń - wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 537-53-10, tel. 81 537-57-17, tel. 81 537-51-24.
Opis:Przedmiot zamówienia:
,,Remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Studenta ZANA - wykonanie dokumentacji projektowej".
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 - Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace - będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 05.03.2018 do godziny 8 00
2) Oferty zostaną otwarte w dniu: 05.03.2018 o godzinie 8 15 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-03-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem"
i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
4) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

,,Remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Studenta ZANA - wykonanie dokumentacji projektowej"

- Nie otwierać przed : 05.03.2018 do godziny 8 15 oraz,
- nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.
6) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
9. Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena (cena - 100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.
10. Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
11. Zawarcie umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.
Uwagi:Załączniki:
Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
* Nr 2 - Formularz oferty
* Nr 3 - Wzór umowy
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu:
mgr inż. Adam Kargul - branża elektryczna tel. 81 537-53-10
mgr inż. Damian Iwanek - branża sanitarna tel. 81 537-57-17
mgr inż. Piotr Czyżewski - branża budowlana tel. 81 537-51-24.
Numer dokumentu:DTI-26/02/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: