Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń biurowych
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 886 47 49, tel. 81 749 00 26
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń biurowych Ogrodowa - Chmielna GDDKiA Oddział w
Lublinie
Nazwa oraz opis usługi została szczegółowo określona w opisie przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Lublinie,
e-mail aszwed@gddkia.gov.pl
TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 30.08.2021 r. do godz. 14:00.
Termin składania:2021-08-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie
3 tygodni od dnia 09.09.2021 dla pomieszczenia Ogrodowa i maksymalnie 16 tygodni od
dnia zawarcia umowy dla pomieszczeń Chmielna.
Wymagania:1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, a także będzie miał prawo wezwać
do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną one złożone
lub będą zawierać błędy.
Warunki płatności:
Zostały określone z Istotnych postanowieniach umowy
Inne dane ):
1. Proponowane kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100% = 100 punktów.
2. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę musi być jednoznaczna i ostateczna,
zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą i która spełni wszystkie wymagania stawiane w niniejszym
ogłoszeniu
4. Wszelkie koszty związane z realizacją dostawy (m. in. opakowania, transportu,
zabezpieczenia w transporcie, załadunku, rozładunku, itp., w tym odbioru i
przewozu mebli zastępowanych, o których mowa w pkt 5) i ryzyko (w tym
przypadkowej utraty lub zniszczenia przedmiotu dostawy) ponosi Wykonawca.
5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania Umowy.
Niniejsze zamówienie jest: poniżej 130.000,00 PLN (netto)
Oferty należy przesłać na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM wraz z KOSZTORYSEM
OFERTOWYM z wypełnionymi załącznikami ZAŁĄCZNIK nr 1,2
Oferta powinna zawierać: pieczęć firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres
Wykonawcy, telefon kontaktowy, NIP oraz podpis Wykonawcy.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę; Michał Wójcik, 81 534 92 47
Numer dokumentu:GDDKiA - O.LU.F-2.2415.14.2021.miw
Źródło: Internet i własne
Załączniki: