Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek kuratorski
Organizator:Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Adres: ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 91 48 55 515, tel.:9148 55 535, 519 351468, 9148 55 213
E-mail:
Opis:,,Remont pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek kuratorski przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Aleja Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie".
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 2 listopada 2022 r. do godz. 12:00 w postaci jej podpisanego skanu wraz z załącznikami e-mailem na adres: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl .
Termin składania:2022-11-02
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
45 dni od dnia przekazania Wykonawcy pomieszczeń.
Wymagania:Na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł
II. Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku). Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Formularz ofertowy może zostać wypełniony elektronicznie, po czym musi zostać wydrukowany, podpisany i następnie zeskanowany. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferty sporządzone w sposób odbiegający od wyżej opisanego zostaną odrzucone.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
2. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego i zawodowego oraz o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniających należyte wykonanie zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
3. Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu gospodarczego - tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości minimum 50 000,00 zł,
5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
6. Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego),
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
VII.Termm związania ofertą:
oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: ,,Remont pomieszczeń przeznaczonych na ośrodek kuratorski przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Aleja Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie".
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznaczenia wiadomości. Składający ofertę obowiązany jest do uzyskania potwierdzenia złożenia oferty wysłanej poprzez
e-mail. Ofertę wysłaną poprzez e-mail uznaje się za skutecznie złożoną po uzyskaniu przez składającego ofertę mailowego potwierdzenia, że wiadomość dotarła i została wyświetlona na komputerze Zamawiającego. Ciężar dowodu w zakresie skutecznego złożenia oferty spoczywa na składającym ofertę. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
IX. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2. Posiadają potencjał techniczny i zawodowy zapewniający należyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udzieii zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
5. W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, powinien wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie oświadczy, iż zamierza realizować część zamówienia przy pomocy podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż będzie realizował zamówienie samodzielnie.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
7. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
8. W wyznaczonym terminie złożą prawidłowo sporządzoną ofertę.
X. Kryteria oceny ofert;
o wyborze najkorzystniej oferty decydować będzie cena oferty. Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najniższą cenę, oferta ta wskazana zostanie dc realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa realizowana będzie na podstawie umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.
Xi. Informacja o sposobie porozumienia sią Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń I dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną.
XII. Ogłoszenie wyników zapytania:
O wynikach prowadzonego postępowania Wykonawcy, którzy odpowiedzieli na przedmiotowe zapytanie ofertowe zostaną poinformowani drogą mailową. Ponadto, wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.
Xlii. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych.
Kontakt:2. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z 'Wykonawcami jest:
- p. Izabela Kozera, e-mail: izabela.kozera@szczecin-centrum.sr.gov.pl, tel. 914855535, 519 351468
- p. Teresa Goryń, e-mail: teresa.goryn@szczecin-centrum.sr.gov.pl, tei. 9148 55 213.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: