Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń sanitarnych
Organizator:Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach
Adres: ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. lubaczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 16- 6315055 , 605153892, tel. 604554840
E-mail:
Opis:Remont pomieszczeń sanitarnych - na II piętrze budynku szkoły
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu.
Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej Ogłoszeniem, zawiera informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia ofertowego jest Remont pomieszczeń sanitarnych - na II piętrze budynku szkoły w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, Ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce.
2. Zakres robót budowlanych zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w szczególności:
- roboty rozbiórkowe ( wykucie ościeżnic, demontaż urządzeń sanitarnych, skucie płytek, rozebranie ścianek, usunięcie gruzu ),
- roboty budowlano - montażowe ( murowanie ścianki, gruntowanie, szpachlowanie układanie płytek na ścianach i posadzce, malowanie, wstawianie drzwi obudowa płytami kartonowo -gipsowymi ),
- sufity podwieszane GK,
- roboty sanitarne ( wykucie bruzd w cegle, położenie rurociągów, izolacje, podejścia dopływowe, montaż kompaktów, umywalek, zlewów, malowanie grzejników, ewentualna wymiana starych rur ),
- roboty elektryczne ( demontaż opraw świetlówkowych, układanie przewodów, montaż opraw, łącznika, przebijanie otworów w ścianach, zaprawianie bruzd, podłączenie przewodów, dokonanie pomiarów).
W posiadaniu Zamawiającego znajduje się:
- płytka sanwood brown/beige - 80 m2,
- płytka natura grys - 120 m2,
- klej do płytek mapei 25 kg - 30 szt.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 15.05.2024 r. do godz. 12.00:
- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach
ul. Zielona 1 37-630 Oleszyce z dopiskiem na kopercie:
,,Oferta w postępowaniu na: Remont pomieszczeń sanitarnych - na II piętrze budynku
szkoły"
- przesłać drogą elektroniczną na adres: zsckr@zsckroleszyce.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt VI zapytania).
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie o złożonych ofertach oraz ich cenach.
Termin składania:2024-05-15
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie należy wykonać do dnia 09.08.2024 r.
2. Prace będą wykonywane w dni robocze od 7.00-15.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę.
Wymagania:3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
4. Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
6. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi nie mniej niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
8. Przed złożeniem ofert zalecane jest zapoznanie się z miejscem wykonania usługi.
IV. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionego dowodu sprzedaży, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu.
V. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby* upoważnioną/upoważnione* do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
4. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
6. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz obejmować
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Ceny jednostkowe muszą być podane w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9. W przypadku sporządzenia oferty w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Remont pomieszczeń sanitarnych - na II piętrze budynku szkoły
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach ul. Zielona 1 37-630 Oleszyce
VI. Zawartość ofert Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk formularza ofertowego - stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wymaganych dokumentów albo złożył wadliwe dokumenty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takie samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
IX. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wyniku postępowania, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie lub drogą elektroniczną).
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XI. Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
XII. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Bip Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach
Uwagi:VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Kontakt:X. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Grażyna Młodowiec, tel. 604554840, e-mail : zsckr@zsckroleszyce.pl
Numer dokumentu:ZSCKR.27/3/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: