Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-27
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń służbowych
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kętach przy ul. Krakowskiej 25
Opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kętach przy ul. Krakowskiej 25 zgodnie z załączonym przedmiarem. Prace będą prowadzone sukcesywnie w obiekcie czynnym.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- malowanie pomieszczeń służbowych: ścian farbą emulsyjną koloru jasno popielatego, sufitów koloru białego

- lakierowanie widocznych w stropie pomieszczeń drewnianych krokwi

- malowanie balustrady zewnętrznej z prętów prostych schodów i balkonu

- zerwanie płytek gresowych podestu schodów zewnętrznych ( łącznik pomiędzy budynkami)

- ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych na podeście j.w. Kolorystyka i wymiary płytek dopasowane do płytek na istniejących schodach

- wymiana 4 szt. opraw wpuszczanych w sufit podwieszany w sanitariatach - oprawy IP44
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 3.09.2018 r. do godz. 15.00:

złożenie oferty w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A lub:

przesłanie na faks (12) 61-54-927

przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
Termin składania:2018-09-03
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania Zamówienia:

Komisariat Policji w Kętach przy ul. Krakowskiej 25

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30.11.2018 r.
Wymagania:Informacje ogólne:

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

3.Wzór oferty - zał. nr 1
Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.

2. Gwarancja na wykonane roboty i wyroby budowlane 24 miesiące.

3. Zamawiający wymaga zawarcia pisemnej umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach:

- za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto;

- w przypadku nieterminowego wykonania zadania, w wysokości 1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.

-Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umowy brutto, chyba, że Zamawiający odstąpi od umowy, gdyż realizacja nie będzie leżała w interesie publicznym.

-W przypadku, gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary umownej określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikającą z porównania wartości szkody i kary umownej.

-Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

- kryterium wyboru oferty jest cena wykonania Zamówienia ( najniższa cena oferty)
Uwagi:IV. Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr AG.225.2018 :

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.
Kontakt:7. Telefon kontaktowy: 012 6154917
Źródło: Internet i własne
Załączniki: