Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomnika
Organizator:Gmina Cisna
Adres: Cisną 49, 38-607 Cisna
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. leski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 3 468 63 38 / Fax. 13 468 63 54
E-mail:
Opis:Na zadanie pn.: Remont pomnika ,,Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947" w miejscowości Cisną na działkach nr ewid. 154 i 155
Gmina Cisną zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont pomnika ,,Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947" w miejscowości Cisną na działkach nr ewid. 154 i 155
1. Zakres prac:
Zakres prac został określony w przedmiarze robót.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania robót w celu uzyskania niezbędnych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,
Posiadają wiedzę i doświadczenie,
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie: do dnia 16.02.2023r. do godz. 9;00 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Cisną, 38-607 Cisna 49 albo przesłać na adres: gbilas@gminacisna.pl lub fax - 013 468 63 54
Termin składania:2023-02-16
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia (wymagalny): 31.05.2023r.
Wymagania:3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1).
2) Kosztorys ofertowy opracowany wg przedmiaru robót.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Oferty mogą być złożone również w formie pisemnej lub faxem.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
4) Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
5) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu - ofercie.
5. Cena ofertowa i sposób jej podania.
1) Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma iloczynów wskazanych w ofercie cen jednostkowych brutto i faktycznych ilości wykonanych robót.
4) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.
5) Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
6) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu robót.
6. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert.
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następujący kryteriami i ich wagami:
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć wynosi: 100 pkt.
4. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następującego wzoru:
9. Termin związania ofertą.
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
11. Inne istotne informacje.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu wykonywanych robót.
12. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
Kontakt:Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Krzysztof Wierzbicki w godz. - 7;30-15;30
Numer dokumentu:GGiB.IV.272.2.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: