Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu
Organizator:Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych
Adres: ul. Ostrowska 30,, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:054 414-48-50
Opis:zaproszenie do składania ofert na: remont pustostanu oznaczonego numerem 16, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Bulwary 22
zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1 Remont pustostanu oznaczonego numerem 16, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Bulwary 22. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1 Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu ul. Bulwary 22 m 16 we Włocławku.
4.2. Termin - do dnia 18.01.2018r. do godz. 8.00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
Otwarcie ofert:5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 5.1 Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3. 5.2. Termin - 18.01.2018r. godz. 9.30
Termin składania:2018-01-18
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1 do 30 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:3. Wymagane dokumenty:
3.1 formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis 2 właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty
(referencje - min. 1 szt.),
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ez podawania przyczyny.
9. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: