Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu
Organizator:Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych
Adres: ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 054 414-48-50
Opis:Remont pustostanu oznaczonego numerem 6a, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 24.
Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1. Remont pustostanu oznaczonego numerem 6a, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 24. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu ul. Cyganka 24 m 6a we Włocławku.
4.2. Termin - do dnia 13.02.2018r. do godz. 8.00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3. Termin - 13.02.2018r. godz. 8.30
Termin składania:2018-02-13
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 30 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Wymagane dokumenty:
3.1. formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje - min. 1 szt.),
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Źródło: Internet i własne