Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu lokalu mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 33 66 120 fax (22) 841 47 35
E-mail:
Opis:Ogłasza zamówienie publiczne
na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 30 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł i zaprasza do złożenia oferty na:
remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Rynek Nowego Miasta 27 w Warszawie
Specyfikacja:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl.
Miejsce i termin składania ofert: ? TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 11 października 2021 r. o godz. 10:00.
? Sposób składania ofert:
? w formie pisemnej - w opisanej kopercie złożonej w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, 00-464 Warszawa Ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze lub
? w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym elektronicznym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres oferty@zgn.waw.pl.
Termin składania:2021-10-11
Wymagania:Podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność. Oznacza to, iż negatywny wynik takiej weryfikacji - za pomocą dostępnych Zamawiającemu narzędzi prowadzi do wniosku, że podpis elektroniczny nie został złożony. Złożenie oferty bez podpisu jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy wymaganej przepisami. Oferta złożona przez Wykonawcę nie będzie odpowiada wymogom koniecznym dla zachowania formy elektronicznej, wskazanym w artykule 78 § 1 Kodeksu cywilnego
Numer dokumentu:TZ-094/R/M/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: