Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu lokalu mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 33 66 120 fax (22) 841 47 35
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
Ogłasza zamówienie publiczne
na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 30 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł i zaprasza do złożenia oferty na:
remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ulicy J. Lewartowskiego 4 w Warszawie
Specyfikacja:? Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem
www.zgn.waw.pl.
Miejsce i termin składania ofert: ? TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 18 października 2021 r. o godz. 10:00.
? Sposób składania ofert:
? w formie pisemnej - w opisanej kopercie złożonej w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, 00-464 Warszawa
ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze lub
? w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym elektronicznym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres
oferty@zgn.waw.pl.
Termin składania:2021-10-18
Wymagania:Podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go
skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność. Oznacza to, iż negatywny wynik takiej
weryfikacji - za pomocą dostępnych Zamawiającemu narzędzi prowadzi do wniosku, że podpis
elektroniczny nie został złożony. Złożenie oferty bez podpisu jest uchybieniem nieusuwalnym
i stanowi o niezachowaniu formy wymaganej przepisami. Oferta złożona przez Wykonawcę nie
będzie odpowiada wymogom koniecznym dla zachowania formy elektronicznej, wskazanym
w artykule 78 § 1 Kodeksu cywilnego
Numer dokumentu:TZ-104/R/M/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: