Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont schodów
Organizator:Miejski Zarząd Budynków
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:74 887 05 10
E-mail:
Opis:Remont schodów
Przedmiot zamówienia: remont schodów zewnętrznych przednich do budynku przy ul. Baczyńskiego 18 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 16.05.2018 r., do godz. 15:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 17.05.2018 r., godz. 11:00
Termin składania:2018-05-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
11. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl. Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
12. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
13. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z dokumentacji technicznej znajdującej się do wglądu w pokoju nr 24 w Dziale Technicznym.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 30 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: