Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Remont schodów i pochylni
Organizator:POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku
Adres: ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 662 35 46, tel. 85 662 35 58
Opis:Przedmiot Zamówienia Odrębnego
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont schodów i pochylni do Urzędu Pocztowego w Szczytnie przy ul. Polskiej 22.
2. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3. Roboty obejmują w szczególności:
Rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych na schodach i ułożenie płyt z granitu promieniowanego. Wykonanie na murkach oporowych tynków hydrofobowych i malowanie farbami silikonowymi paro przepuszczalnymi; remont balustrady przy pochylni. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa - przedmiar robót i dokumentacja projektowa zawierająca specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik Nr 3, 4 i 5 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
Specyfikacja:Miejsce zamieszczenia SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.poczta-polska.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
Pion Infrastruktury ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat) w terminie do dnia 16 lipca 2018r. godzina 10:00.
Termin składania:2018-07-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: w terminie 10 tygodni od daty wprowadzenia na budowę
Wymagania:Tryb postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania jest określony w ustępie XI SIWZ.
4. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym postępowaniem.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
? pod względem proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Zawistowski - tel. 85 662 35 46,
? pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Igor Kowalewski - tel. 85 662 35 58.
Numer dokumentu:49/NNI/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: