Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont schodów przed wejściem
Organizator:Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o.o
Adres: ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 476 37 36, +48 504 445 697, +48 504 445 690
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/17/2019
Dotyczy: remontu schodów przed wejściem do budynku usługowo-handlowego przy ulicy Wrocławskiej 4 w Jastrzębiu-Zdroju eksploatowanego przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15, zgodnie z przedmiarem robót.
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest: remont schodów przed wejściem do budynku usługowo-handlowego przy ulicy Wrocławskiej 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, za całość odpowiada Wykonawca.
Miejsce i termin składania ofert: XV. Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 roku, do godziny 15.00.
Termin składania:2019-12-20
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin wykonania:
Od dnia podpisania zlecenia do 31 maja 2020 roku.
VII. Miejsce pracy:
Budynek usługowo-handlowy przy ulicy Wrocławskiej 4 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wymagania:II. Tryb prowadzenia postępowania:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami). Niniejsze postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem regulacji określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie przetargowe dwuetapowe. II etap negocjacje cenowe.
IV. Zakres obowiązków:
Nie dotyczy
V. Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
VIII. Wymiar pracy:
Nie dotyczy.
IX. Zgłoszenia awarii:
Nie dotyczy
X. Ofertę cenową zawierającą kosztorys szczegółowy, formularz ofertowy wraz z oświadczeniem
0 zapoznaniu się i akceptacją warunków zapytania ofertowego należy złożyć w formie pisemnej
1 doręczyć na adres: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o.o. ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie - Zdrój lub elektronicznie na adres: prezes@tbsdaszek.pl oraz zarzad@tbsdaszek.pl
XI. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.
XII. Oferta musi być podpisana przez Oferenta.
XII. Wykaz dokumentów jakie oferent zobowiązany będzie złożyć przed podpisaniem zlecenia:
Nie dotyczy.
XIII. Kryterium oceny ofert:
1. cena 100%.
XVI. Termin płatności: do 21 dni od daty wpływu faktury do JTBS ,,Daszek" sp. z o.o.
XVII. Sposób rozliczenia wykonanych prac: rozliczenie powykonawcze według faktycznego wykonania prac, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
Kontakt:XIV. Osoby do kontaktu:
1. Ernest Famulski tel. 32) 476 37 36, +48 504 445 697
2. Dariusz Chmielewski tel. 32) 476 37 36, +48 504 445 690
Numer dokumentu:ZAP/U/17/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: