Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Remont schodów zewnętrznych elewacji północnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
Adres: Krzesimów 77, 21-007 Mełgiew
Województwo / powiat: lubelskie, pow. świdnicki (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:602-697-545
E-mail:
Opis:Remont schodów zewnętrznych elewacji północnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu w Krzesimowie wpisanego do rejestru zabytków A/
740 z 15.09.1977

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Prace dotyczące remontu i konserwacji schodów zewnętrznych powinny być wykonywane w sprzyjających warunkach atmosferycznych, umożliwiających swobodny montaż i wykonanie projektowych założeń, a także wysychanie zastosowanych materiałów, przy temperaturze w ciągu dnia nie spadającej poniżej 5 stopni Celsjusza.
Na schodach należy przeprowadzić oględziny istniejących tynków elewacyjnych występujących na ścianach, balustradach, kolumnach i innych elementach architektonicznych. Dzięki temu zostanie określona stabilność tynków i twardość powierzchni ściany, powierzchnia zawilgoceń, ewentualne rozwarstwienia elementów murowanych. Przeprowadzając oględziny należy zbadać stabilność i trwałość elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych w celu wyeliminowania obluzowań. Ściany należy oczyścić z wtórnych napraw cementowych, roślin oraz pozostałych elementów niepożądanych. Tynki i wtórne naprawy cementowe powinny zostać całkowicie usunięte ze ścian tarasu i schodów na elewacji ogrodowej. Po odsłonięciu muru należy dokładnie oczyścić materiał murowany oraz spoiny (np. szczotką ryżową) i usunąć powstały kurz. W przypadku ewentualnych zniszczeń podłoża ceglanego należy wykonać przemurowania materiałem rodzimym i wykonać naprawę spoin. Następnie na całej powierzchni ścian i elementów architektonicznych schodów zewnętrznych w poziomie cokołu projektuje się warstwę tynku izolacyjnego na bazie cementu, trasu i mrozoodpornych piasków dolomitowych. Po wykonaniu podłoża należy zaaplikować powłokę uszczelniającą z mineralnych materiałów opartych na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Podłoże pod izolację powinno być pozbawione krawędzi i rys. Na warstwie szlamującej należy zastosować suchą zaprawę na bazie trasu, wapna, piasku mrozoodpornego, cementu jako tynk podkładowy w celu wyrównania lica ściany. Jako tynk właściwy wykonać warstwę z zaprawy o właściwościach hydrofobowych na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu. Na płaszczyznach poziomych, szczególnie narażonych na działanie opadów atmosferycznych, niezabezpieczonych obróbką blacharską należy ułożyć mineralny tynk renowacyjny wzmocniony o właściwościach hydrofobowych w celu ochrony odsłoniętych fragmentów elewacji.
Projekt zakłada całkowitą wymianę okładziny schodów. W trakcie prac demontażowych należy zwrócić uwagę na konstrukcję schodów i w trybie ekspertyzy określić jej stan techniczny. Po usunięciu elementów okładziny schodów należy dokładnie oczyścić podłoże z poluzowanych elementów oraz starych powłok cementowych. Należy wykonać nową okładzinę stopni schodów z płyt kamiennych z jasnego piaskowca o grubości 3,00cm.
Krawędzie płyt wykonać z wypustką o odpowiednim profilu przedstawionym w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem historycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu użytkowania przez osoby niepełnosprawne należy na skraju stopni wykonać uszorstnienie
o szerokości 6,00cm. Podstopnice należy wykonać z płyt kamiennych z piaskowca w kolorze szarym. Okładzinę spocznika schodów należy wykonać z płyt kamiennych z jasnego piaskowca. Zarówno na spoczniku, jak i stopniach należy zachować spadek ok. 1% zapewniający swobodny spływ wody opadowej. Płyty kamienne z piaskowca należy układać na oczyszczonej i wyrównanej za pomocą betonu wodoszczelnego powierzchni na białym kleju przeznaczonym do zastosowania na zewnątrz i odpornym na warunki atmosferyczne. Pomiędzy warstwą betonu i białego kleju należy zastosować mikrozaprawę hydroizolacyjną. Przed drzwiami wejściowymi do budynku należy wykonać zewnętrzną wycieraczkę wpuszczaną o wymiarach l,5xl,00cm. Należy zastosować wycieraczkę na kracie wema z odpływem liniowym, który zostanie odprowadzony poniżej płyty spocznikowej i włączonym do opaski kanalizacji deszczowej. Należy wykorzystać matę aluminiową z wkładem gumowym. Wycieraczkę należy pogrążyć w okładzinie kamiennej celem wyrównania poziomów, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonych możliwościach ruchowych. Struktura zastosowanej maty zapewni jednocześnie fakturowane oznaczenie nawierzchni strefy wejściowej. Na schodach wejściowych do pałacu, na skraju stopni po stronie wschodniej i zachodniej, należy zamontować poręcz z podwójnymi elementami chwytnymi na wysokościach 90,00cm oraz 65,00cm. Poręcz należy wykonać ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor ciemnoszary kontrastujący z kolorem płyt stopnic oraz ścian ograniczających schody. Końce poręczy należy zawinąć w dół w celu uniknięcia niebezpieczeństwa wypadku podopiecznych DPS. Na początku poręczy należy zamontować tabliczki zawierające napisy w alfabecie Braille'a. Na tabliczkach należy umieścić nazwę oraz adres DPS w Krzesimowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wskazanego w ofercie przez wykonawcę przy wycenie należy opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji , STWIOR. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia- jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej specyfikacji, STWIOR.
W sytuacji, gdyby w STWiOR, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występującym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
Miejsce i termin składania ofert: 5. Forma, sposób i termin na złożenie oferty cenowej:
5.1 Ofertę należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie, Krzesimów 77, 21-007 Mełgiew, w pokoju administracji znajdującym się w Pałacu.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 19.10.2023r. do godz. 10:00 na wyżej wskazany adres. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty na adres wskazany powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
5.2 Wymaga się złożenia oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Remont schodów zewnętrznych elewacji północnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu w Krzesimowie wpisanego do rejestru zabytków, nie otwierać przed 19.10.2023r. godz. 11:00".
5.3 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
5.4 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
-parafowany wzór umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
-klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
- oświadczenie (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Otwarcie ofert:10. Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 19.10.2023r. o godz. 11:00.
Termin składania:2023-10-19
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 30.11.2023r.
Wymagania:6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami oraz dokonania wszelkich niezbędnych czynności odbiorowych zmierzających do oddania obiektu do użytkowania (jeżeli będzie taka konieczność).
6.2 Oferta musi być sporządzona w walucie polskiej, w takiej też będą prowadzone rozliczenia pomiędzy stronami umowy.
6.3 Realizowanie należności odbywać się będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu:
7.1 odpowiednio wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
7.2 parafowany wzór umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
7.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7.4 oświadczenie (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
7.5 klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
8. Sposób obliczenia ceny:
Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, w tym:
- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, ochrona mienia);
- koszty ekspertyz określających stan techniczny, badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót;
- koszty związane z zatrudnieniem personelu o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót, kierownik budowy/robót z uprawnieniami branżowymi, jak również niezbędną praktykę zawodową wymaganą ustawą "o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami".
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy oraz wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Łączną cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat itp., ani nie będzie też zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Uwagi:9. Kryteria oceny ofert:
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert.
Oferty z gwarancją i rękojmią krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu gwarancji i rękojmi zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres. Podanie w ofercie dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji i rękojmi nie spowoduje przyznania wykonawcy więcej niż 40 pkt w tym kryterium, ale do umowy zostanie wpisana gwarancja i rękojmia zgodna ze złożoną ofertą.
Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
PO = PC + PG Gdzie
PO - suma punktów przyznanych danej ofercie PC - punkty w kryterium Cena PG - punkty w kryterium Okres gwarancji i rękojmi Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Kontakt:11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
sprawy formalne- Katarzyna Czerw-Jakubas przedmiot zamówienia- Jerzy Szorek- 602-697-545
Kod CPV:45100000-8, 45210000-2, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: