Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Remont szatni
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71) 340-39 78, fax. (71) 340-48 87, tel. 71 3404204.
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest remont szatni w piwnicy oraz wymiana wykładziny podłogowej w pok. techników w budynku KPP w Jaworze ul. Armii Krajowej 2, numer sprawy PU-2380-106-042-028/C/2018/MR

2.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- zerwanie boazerii ze ścian i sufitów w szatniach
- skucie istniejących płytek posadzkowych oraz ściennych w szatniach
- wykonanie warstw wyrównujących pod posadzki
- położenie nowych płytek na posadzkach szatni w kolorze jasnoszarym
- przygotowanie podłoża pod malowanie- wyrównanie tynków, podszpachlowanie nierówności
- nałożenie flizeliny malarskiej gładkiej
- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną odporna na zmywanie
- malowanie grzejników i rur
- wymiana istniejących drzwi na nowe- szt. 4 - jedne drzwi o nietypowych wymiarach- na zamówienie
- wymiana istniejących lamp oświetleniowych w szatniach w piwnicy
- zerwanie starej wykładziny i położenie nowej w pok. techników
- montaż drzwi przesuwnych szt.2- w pok. techników szt.1 oraz pomiędzy szatniami szt.1
- demontaż starego ogrodzenia i cokołu
- wykonanie nowego cokołu pod ogrodzenie
- montaż słupków i przęseł ogrodzeniowych
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia - Przedmiar robót, a zakres czynności jak i sposób wykonania zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia - Istotne postanowienia umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 12.00
Otwarcie ofert:1. Miejsce składania i otwarcia ofert: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Punkt Obsługi Klienta Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego pok. 129 3. Termin otwarcia ofert: 07.06.2018 r. godz. 12.15
Termin składania:2018-06-07
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2018 r.
Wymagania:4.Zamawiający informuje, że wszelkie prace objęte zakresem przedmiotu zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość robót i czynności opisanych w zaproszeniu do składania ofert oraz w załącznikach do zaproszenia.
8. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
8.1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych przez cały okres realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności fizyczne w tym operatorów sprzętu. Ilość zatrudnionych osób na poszczególnych etapach prac jest uzależniona od zakresu i postępu prac. Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych
8.2.Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) przed przystąpieniem do wykonywania umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty (oświadczenia) dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy osób wykonujących czynności opisane powyżej. Obowiązki wykonawcy (podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostały opisane przez Zamawiającego w pkt. 10 IPU. Zamawiający ma prawo do czynności sprawdzających o których mowa w pkt. 7 IPU (załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia).
8.3.W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt. 8.2. powyżej Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne (określone w IPU).

9.Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, intencją zamawiającego było przedstawienie przykładu ,,typu" tj. określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i należy przyjąć iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". Zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cech użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych różnych producentów. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami, znakami itp. ma jedynie charakter przykładowy mający na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego, z zachowaniem zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia.
W przypadku powoływania się przez Zamawiającego na normy , europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg ,,co najmniej" i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.1. Sposób porozumiewania się: w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega formę pisemną dla oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8 niniejszego zaproszenia (również w przypadku ich uzupełnienia w wyniku wezwania).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, za pomocą telefaksu lub pisemnie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.2. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia zostanie złożony na dwa dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.
b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na własnej stronie internetowej (www.dolnoslaska.policja.gov.pl.)
c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.dolnoslaska.policja.gov.pl.)

4.5.Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

5.Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Punkty, których liczba będzie decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający obliczy z zachowaniem niżej wymienionych zasad:

I. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

a) CENA (C) - 90 % waga kryterium, przy czym 1 % = 1 pkt.
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 90 punktów

C = kryterium cena wyliczane wg wzoru:

Cena najniższa
C = ---------------------------- x 90% x 100
Cena badanej oferty

b) Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia - waga kryterium 10 %, przy czym 1 % = 1 pkt.
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 punktów

Sposób obliczania (przyznania) punktów w odniesieniu do kryterium gwarancji wylicza się wg wzoru:
minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy (wymaganie minimalne)
maksymalny okres gwarancji - 84 miesiące

okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie (od 60 do 84 m-cy) - minimalny okres gwarancji (60 m-cy)
G= --------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 % x100
maksymalny okres gwarancji (84 m-cy) - minimalny okres gwarancji (60 m-cy)

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (cyfra po drugiej cyfrze po przecinku nie będzie brana pod uwagę).

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu określił minimalny okres gwarancji, który wynosi 60 miesięcy (warunek konieczny) oraz maksymalny okres gwarancji, który wynosi 84 miesiące.
- W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
- W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące, Zamawiający przyjmie do obliczenia punktów okres maksymalny, tj. 84 miesiące, jednakże okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę zostanie wpisany do umowy.
- W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż okres ten jest równy minimalnym wymaganiom określonym w SIWZ i załącznikach, tj. 60 miesięcy.

II. Liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów za ww. kryteria stanowić będzie podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający wybierze wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
II. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
III. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

6. Opis sposobu obliczenia ceny:
6.1. Cena podana w ofercie (w formularzu ofertowym) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej zaproszeniu i jego załącznikach. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa brutto winna zawierać wszystkie prace niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. Cena zostać obliczona na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6.2. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, itp. wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Cena powinna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Ostateczną cenę oferty należy przedstawić jako cenę brutto zawierającą 23 % podatek od towarów i usług (VAT).
6.3. Ceny winny być podane z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6.4. Wymagania dotyczące kosztorysu ofertowego:
- wycena winna uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia
- wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego (załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym)
- kosztorys ofertowy winien być sporządzony metodą wybraną przez Wykonawcę, jednakże w przypadku kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, Zamawiający wymaga dołączenia szczegółowego zestawienia materiałów.
6.5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
6.6. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą.
6.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do zaproszenia.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. podatek odwrócony), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7.Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:

7.I Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy (minimalny poziom zdolności):

7.1.Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie które swoim zakresem obejmowały prace ogólnobudowlane o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda realizowana w ramach oddzielnego zadania.

7.2.Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.
- kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 290 ze zm) uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych

7.3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
Pisemne zobowiązanie innego podmiotu winno zawierać:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) informacji czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą

7.4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7.4.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie powinno być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
7.4.2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.
7.4.3. Zasady zwrotu zabezpieczenia:
Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w następujących terminach:
a) 70% ogólnej kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. ostatecznego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia (ogólnej kwoty). Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7.II Do oferty należy załączyć:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - formularz wykazu stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia
2.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - formularz wykazu stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik numer 5 do zaproszenia,
4 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt. 6.4. zaproszenia

5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności (wpisanie w formularzu ofertowym).
6.Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. Projekt umowy:
Istotne postanowienia umowy, zawierające warunki realizacji zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów i warunków realizacji, warunków gwarancji, terminów płatności i kar umownych, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

9. Sposób przygotowania oferty:
1. ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
2. oferta winna zawierać dokumenty zgodnie z opisem w pkt. 7.II zaproszenia
3. ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert w jednym egzemplarzu i zapakować w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieuprawnione. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31 - 33 ) lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej

nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA PRZETARGOWA
,, Remont pomieszczeń w budynku KPP w Jaworze"

Sprawa numer PU-2380-106-042-028/C/2018/MR

Nie otwierać przed dniem 07.06.2018 r. godz. 12.15

4. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
6. Zamawiający zwróci ofertę bez jej otwierania, złożoną po terminie składania ofert
7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
8.1. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
- treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
- Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego jak i kosztorysu ofertowego,
-w przypadku, gdy Wykonawca po jednokrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, nie potwierdzi warunków minimalnych udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt. 7 zaproszenia do złożenia ofert,
- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8.2.Zamawiający poprawi w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie (przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty; zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj., nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień)
8.3.W toku badania i oceny ofert zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia brakujących/budzących wątpliwości oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego wskazanych w zaproszeniu do składania ofert;
8.4.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów cenotwórczych mających wpływ na wartość złożonej oferty;
8.5.jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
8.6.W pozostałych przypadkach, przy ocenie złożonych ofert, Zamawiający będzie posiłkował się przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiający odstąpi od stosowania powyższych przepisów, gdy wykonanie czynności przez Zamawiającego (np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, poprawa omyłek) nie wpłynie na wynik prowadzonego postępowania. W taki przypadku Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia.
8.7.Zamawiający unieważni przetarg (zamknie przetarg bez dokonania wyboru) w następujących przypadkach:
- jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta albo wszystkie złożone oferty zostaną pozostawione bez rozpoznania ze względu na to, że ich treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i pozostałych parametrów podlegających ocenie.
Kontakt:Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w remontowanym obiekcie. Szczegóły dotyczące terminu wizji proszę ustalić telefonicznie z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu, Panią Dorotą Kowalską, tel. 71 3404204.
4.Osoby wyznaczone do porozumiewania się z wykonawcami
Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP Wrocław) - w sprawach formalno - prawnych, tel.: 71 340 39 78, fax: 71 340 24 54, adres email: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Dorota Kowalska (Wydział Inwestycji i Remontów KWP Wrocław) - w sprawach merytorycznych,
tel. 71 340 42 04
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:PU-2380-106-042-028/C/2018/MR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: