Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont toalet z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami
Organizator:Domaro Spółka z o.o
Adres: ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 455 30 37 - wew. 30
E-mail:
Opis:Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000
euro na ,,Remont toalet z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku
zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy Ul. Mendego 2".
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia
22.12.2020 r.
6. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: .. .DOMARO Spółka z o.o. Ul. dr. L. Mendego 2, 44-300
Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
Termin składania:2020-12-22
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2021 r.
Wymagania:W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem
zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzjelenia na wykonane roboty stanowiące
przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie jego trwania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.
Kontakt:9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Łukasz Solowski, telefon 32 455 30 37 - wew.
30.
Numer dokumentu:L.dz.DT.2112.69.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: