Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15792319 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-27
Przedmiot ogłoszenia:Remont uszkodzonych rur wodociągowych w piwnicy i na parterze budynku
Organizator:Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Adres: ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 207-60-00, tel.: 32 207 61 09, tel.: 32 207 62 71
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji
zamówienia, którego przedmiotem jest ,,Remont uszkodzonych rur wodociągowych w piwnicy
i na parterze budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej".
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, uprzejmie prosimy
o wypełnienie, podpisanie i złożenie Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonych rur wodociągowych w piwnicy i na
parterze budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 17,
w nw. zakresie:
- odcięcie dopływu wody,
- demontaż uszkodzonych rurociągów7, zaworów itp. wywróz i utylizacja,
- montaż nowych rurociągów, zaworów itp.
- montaż niezbędnej izolacji termicznej.
- wykonanie niezbędnych przebić przez ściany i stropy.
- próby szczelności.
- wykonanie poprawek budowlanych po robotach instalacyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z formularzem ofertowym
szczegółowy kosztorys prac remontowych.
Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić
wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym
w szczególności prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego
robotami i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku. Roboty muszą być odpowiednio
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Prace porządkowe po prowadzonych robotach oraz wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia (np. uszkodzenia powłok tynkowych oraz powłoki malarskiej itp.)
zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Prace mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku wr godzinach od 07:00 do 17:00. Wskazane
jest aby prace najbardziej uciążliwie (np. ze względu na hałas) były prowadzone po godzinie 15:00.
Specyfikacja:Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania
informacji niezbędnych do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt,
uzgadniając telefonicznie termin jej dokonania z pracownikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej - Panią Anną Brzózka, tel. 784414140
Miejsce i termin składania ofert: SKŁADANIE OFERT:
1. Wymagane dokumenty można:
a) wysiać pocztą.

b) wysiać faksem (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 - za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) na numer 32 207-60-10,
c) wysiać pocztą elektroniczną w formie pliku ..pdf na adres: a-ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl
d) złożyć osobiście w pokoju numer 8 w budynku ,,A" Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach, ul. Damrota 25.
Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2018r.
Termin składania:2018-08-03
Miejsce i termin realizacji:MIEJSCE REALIZACJI:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.
TERMIN REALIZACJI:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji oznacza czas od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy, chyba że przedmiot umowy zostanie odebrany w stanie zdatnym do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy z
zastrzeżeniami.
Istnieje możliwość prowadzenia prac w soboty, po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracownika
Sekretariatu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej - Panią Annę Brzózka, tel.
784414140.
Wymagania:Na odcięcie dopływu wody itp. należy również uzyskać zgodę pracownika Urzędu. Czas
odcięcia wody w godzinach pracy Urzędu nie może przekroczyć 3 godzin w ciągu dnia.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO praw o sprzeciwu, w obec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstaw ą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
2. Oświadczenie Wykonawcy wr zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO zawarte
jest w pkt VI Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
2. Należność za przedmiot zlecenia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej informację o złożonych ofertach, natomiast po ich analizie - zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce "Ogłoszenia - Zamówienia publiczne".
W związku z powyższym. Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism
w przedmiotowym zakresie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana
umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Uwaga:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców;
którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali wr okresie
ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Kontakt:OSOBY DO KONTAKTU:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Robert Bartosiński, tel.: 32 207 61 09,
b) w sprawach formalnoprawnych: Pan Krzysztof Dorociński, tel.: 32 207 62 71
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej:
a) Pani Anna Brzózka, tel. 784414140
Numer dokumentu:2401-ILZ2.261.97.2018.1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: