Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Remont w budynku warsztatowym
Organizator:GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W ELBLĄGU
Adres: ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 237 05 14 wew. 32
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Remont w budynku warsztatowym na terenie GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon
w Elblągu, z podziałem na dwa zadania:
o Zadanie nr 1 Remont dachu w budynku warsztatowym Rejonu w Elblągu
o Zadanie nr 2 Remont pomieszczeń w budynku warsztatowym Rejonu w
Elblągu
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu, 82-
300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 114 - w zamkniętych, opisanych nazwą postępowania
kopertach
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie 5 dni roboczych
od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego, ti. do dnia
26.05.2020 do godz. 14:00 w zamkniętych opisanych kopertach. Składanie ofert
w GDDKiA Rejon Elblaa. 82-300 Elblag.
ul. Grunwaldzka 114. Sekretariat lub
email: sekretariat_elblag@gddkia.gov.pl
Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy
ocenie ofert.
Termin składania:2020-05-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał
swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
1) Kryterium wyboru: Cena - 100%
2) Zgodnie z umową
3) Zgodnie z OPZ
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r., nr 113, poz. 759,
z póxn. Zm.) na podstawie art. 4 ust. 8
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z wypełnionym
kosztorysem ofertowym.
Okres związania ofertą: 30 dni
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA PRAWO do:
UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU KTÓREJKOLWIEK OFERTY - BEZ
PODANIA PRZYCZYNY
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: p. Maciej Wielgucki, e-mail: wwielgucki@gddkia.gov.pl
tel.
55 237 05 14 wew. 32
Źródło: Internet i własne
Załączniki: