Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont wewnątrz budynku
Organizator:Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna
Adres: Szujskiego 25, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 14 622 27 96
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia: remont wewnątrz budynku SPPT
wyrównanie ścian i sufitów wraz z ich malowaniem - dwa pomieszczenia ok 40 m kw
położenie paneli - dwa pomieszczenia
wywiezienie pozostałości poremontowych z posesji;

1) W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów związanych z prawidłową i pełną realizacją ww. przedmiotu zamówienia.
2) Obmiary poszczególnych robót podane przez Zamawiającego mają charakter orientacyjny (poglądowy). W celu weryfikacji ww. obmiarów Wykonawca winien we własnym zakresie przeprowadzić oględziny na miejscu wykonywanych prac po wcześniejszym tel. Uzgodnieniu
(tel. 14 6222796 sekretariat SPPT w Tarnowie).
3) W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszystkich niezbędnych badań
i pomiarów związanych z remontem.
4) Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
5) Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jakości i koloru materiałów. Wybory będą dokonywane w tym zakresie na zasadzie współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.
Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem Wynagrodzenia.
Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z:
kosztem zakupu wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych związanych z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, kosztem dostawy, w tym koszt transportu i rozładunku na miejscu montażu;
zutylizowaniem i wywóz materiałów z rozbiórek (leżą one po stronie Wykonawcy robót)
sprzątnięciem i uporządkowaniem miejsc prowadzonych prac - po zakończeniu robót.
Podczas prac budowlanych pomieszczenia SPPT będą normalnie funkcjonować. Prace budowlane należy zorganizować i prowadzić w taki sposób aby zapewnione było normalne funkcjonowanie budynku. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne i organizacyjne które zminimalizują bądź wyeliminują konieczność wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu budynku. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach możliwe jest dopuszczenie przerw w funkcjonowaniu poradni po wyrażeniu na to zgody Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia oferty: Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie, ul. Szujskiego 25, Tarnów (sekretariat), bądź mailem dyrsppt@umt.tarnow.pl do dnia 17.06.2019 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert:8. Termin otwarcia ofert: .27.05.2019
Termin składania:2019-06-17
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy. Planowany okres realizacji zadania: 01.08.2019-15.08.2019
Wymagania:4. Okres gwarancji: 48 miesięcy.
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Zamawiający informuje, że cena oferowana może podlegać negocjacji.
6. Inne istotne warunki zamówienia: Podstawą udzielenia zamówienia będzie umowa na prace remontowe.
9. Warunki płatności przelew: 7 dni.
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza - pkt. 12 zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Kontakt:10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Latos- dyrektor SPPT w Tarnowie
Numer dokumentu:SPPT.2230.1.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: