Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Remont wiaduktu w ciągu drogi
Organizator:Zarząd Powiatu Rawskiego Zarząd Dróg Powiatowych
Adres: ul. Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Województwo / powiat: łódzkie, pow. rawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax46 8144631, tel. 46 814 2183 fax. 46 814 5657
Opis:Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica
w m. Rylsk Duży
W zakresie zgodnym z formularzem ofertowym.
Specyfikacja:DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod nr tel. 46 814 2183.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Starostwie Powiatowym w
Rawie Mazowieckiej; Plac Wolności 1; pok. Nr 1 Kancelaria,
nie później niż do 06.09.2018 r. godz. 10;00, zaadresowane na adres
Zarząd Powiatu Rawskiego 96-200 Rawa Mazowiecka .plac Wolności 1
oraz opisane : Oferta - Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin
- Mogielnica w m. Rylsk Duży
Termin składania:2018-09-06
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować do 31.10.2018r.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia (lub zmniejszenia) zakresu robót do ilości
posiadanych środków finansowych.
Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje,
świadectwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.
Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i
winny być usunięte poza teren budowy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 póz. 21 ze zm ). Wykonawcę obciążają
wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.
O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena oferty.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone spod stosowania
przepisów ustawy - z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na
podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych .
Numer dokumentu:WI.I.7113.10.2018.KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: