Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Remont wolnego lokalu mieszkalnego w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"
Organizator:MZB Sp. z o. o
Adres: Ge. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
NIP:PL8862608287
E-mail:
Strona www:https://gminawalbrzych.logintrade.net
Opis:Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy Ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy)
Przedmiot zamówienia:
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy Ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy).
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,155101,3b693f305dc1324a37c19ce5d1f4a5c2.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-02-09 11:50 Termin zadawania pytań: 2024-02-02 10:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,155101,3b693f305dc1324a37c19ce5d1f4a5c2.html
Termin składania:2024-02-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 11 tygodni
Uwagi:Uwaga:
W przypadku, gdy zakres prac remontowych w lokalu nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia stosownemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dokumentacja projektowa powinna posiadać stosowne oświadczenie osoby uprawnionej.
1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:
a) Zakres opracowania powinien obejmować remont całego mieszkania, z uwzględnieniem wszystkich branż: ogólnobudowlaną, instalacje wod-kan, ogrzewania, gazową, elektryczną i wentylację nawiewno-wywiewną.
b) Koncepcja dokumentacji projektowej powinna zostać uzgodniona w Dziale Technicznym przed formalnym złożeniem do Biura Architektoniczno-Budowlanego
c) Zamawiający wymaga przedłożenia (celem wykonania kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem):
- zatwierdzonego Projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót,
- zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru przebudowy lokalu (lub decyzji pozwolenia na budowę),
- potwierdzoną kompletną kopię zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych (PB-2) lub wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) złożonego w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej (dotyczy inwestycji wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę),
-potwierdzoną kompletną kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych złożonego w PINB (PB-12).
W zakresie układu funkcjonalnego:
a) Wydzielenie pomieszczenia: łazienki z WC.
b) Struktura mieszkania po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka z WC.
Jeśli będzie taka możliwość wydzielenie przedpokoju.
W zakresie wykończenia wnętrz oraz wyposażenia:
a) Remont podłóg - po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wymiana płyt podłogowych o grubości min. 18 mm, w łazience - płytki na posadzce, w kuchni, w przedpokoju - wykładzina przemysłowa o wzmocnionej odporności na ścieranie, w pokoju - panele min. AC4 7 mm. Zarówno płytki, wykładzina, panele jak i drzwi wewnętrzne muszą być w jednej tonacji kolorystycznej.
Podłogi w mieszkaniach muszą być wypoziomowane w stopniu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.
W lokalach usytuowanych na parterze należy uwzględnić ocieplenie stropu i wykonanie nowej posadzki. Sugerujemy wówczas ułożenie płytek ceramicznych w przedpokoju, kuchni i łazience. Ewentualne odstępstwo musi być uzgodnione z inspektorem nadzoru.
b) Wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej. W przypadku instalacji wod-kan należy przewidzieć wykonanie podejścia pod pralkę oraz zlewozmywak. Przewidzieć podejście elektryczne i wodne pod zmywarkę w sąsiedztwie zlewozmywaka.
c) Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników i drzwiowej (jeśli istnieje taka konieczność). Okna PCV białe, (U=0,9 W/m2K). Drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi wejściowe Umax=1,3 W/m2K, RW >=28 dB, z dwoma zamkami, dopasowane wyglądem i kolorem do pozostałych w budynku na klatce schodowej, drzwi wewnętrzne pełne za wyjątkiem drzwi do kuchni, które winne być częściowo przeszkolone- wykluczamy drzwi o konstrukcji tzw. ,,plastra miodu").
d) Wykonanie c.o. na gaz z kotłem kondensacyjnym, dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania i c.w.u. oraz wentylacji nawiewno - wywiewnej zgodnie z załączoną opinią kominiarską. Materiał kanałów wentylacji wywiewnej wraz z kształtkami - stal kwasoodporna. Instalacja c.o. winna być wykonana z miedzi, a grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne.
e) Montaż kabiny prysznicowej o wymiarze 90 cm x 90cm. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą inspektora nadzoru można zamontować kabinę 80 cm x 80 cm. Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem, montaż umywalki ceramicznej szerokość min. 60 cm (niekoniecznie na szafce).
f) Roboty tynkarsko-malarskie - na sufitach płyty gipsowo-kartonowe.
g) Montaż kuchni czteropalnikowej gazowej/elektrycznej wraz z piekarnikiem.
h) Nad kuchenką gazową/elektryczną oraz zlewozmywakiem winien być wykonany fartuch z płytek. Zakres prac z tym związany określi inspektor nadzoru.
i) Wykonanie instalacji domofonowej w lokalu umożliwiającej korzystanie z istniejącego domofonu w częściach wspólnych budynku.
j) Jeżeli zachodzi taka konieczność wykonawca zobowiązany jest do wykonania drobnych prac remontowych w przynależnej komórce lokatorskiej oraz do naprawy skrytki lokatorskiej w skrzynce pocztowej.
1.5 Termin wykonania zamówienia
a) Termin realizacji całego zamówienia - 11 tygodni od dnia podpisania umowy.
b) Termin przedstawienia koncepcji dokumentacji wraz z wstępnym przedmiarem zaplanowanych robót do zatwierdzenia w Dziale Technicznym - 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZED ZŁOŻENIEM DO ORGANU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYMAGA RÓWNIEŻ ZATWIERDZENIA W DZIALE TECHNICZNYM.
c) Termin przekazania/przedłożenia dokumentacji projektowej wraz dokładnym przedmiarem robót i z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do wykonywanych prac oraz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.c - 7 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Część informacyjna
2.1 Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - mieszkanie nr 8 w budynku przy ul. Armii Krajowej 12/8 dz. nr 26/5, obręb Stary Zdrój Nr 20, stanowiące własność Gminy Wałbrzych.
2.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:
a) szkic lokalu nr 8 przy ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu,
b) opinia kominiarska dotycząca dostępnych z lokalu przewodów kominowych.
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN
Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT.
Wykonawca po wykonaniu usługi, prześle fakturę na adres mailowy (mzb@saldeo.mzbwalbrzych.pl. Obowiązkowo, dla skutecznego doręczenia faktur, należy w tytule wiadomości e-mail, wpisać PIN w nawiasie (9041).
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, wzorem umowy, które zamieszczone są na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w strefie wykonawcy w zakładce pliki do pobrania.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy). CPV/Indeks 1 szt.
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:
Termin płatności: 21 dni
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin wykonania: 11 tygodni
Pytania do postępowania "Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy)."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Agnieszka Jasińska
tel:
e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy).Osoba kontaktowa:
Agnieszka Jasińska
tel:
e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
.
Numer dokumentu:Z513/105097
Źródło: Internet i własne
Załączniki: