Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-21
Przedmiot ogłoszenia:Remontu elewacji budynku
Organizator:Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Adres: ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wielicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 352 34 26, 12 352 34 27, faks 12 294 91 89, tel.: 791 000 268
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztorysu ofertowego na prace budowlane, polegające na wykonaniu: ,,Remontu elewacji budynku Domu Ludowego w Strumianach".
W ramach prowadzonych prac budowlanych należy wykonać (zgodnie z załączonym przedmiarem):
1. Roboty zabezpieczające.
2. Rusztowania - przy ścianach szczytowych H pow. 4 m.
3. Roboty elewacyjne - ściany bez kamienia.
4. Roboty elewacyjne - pasy z kamienia.
5. Roboty pozostałe.
6. Wywiezienie gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce Ul. Słowackiego 51,32-020 Wieliczka, mailowo na adres zbk@wieliczka.eu, lub złożyć osobiście bądź za pośrednictwem kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 26.07.2022 r. do godz. 12;00.
Termin składania:2022-07-26
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin zakończenia prac remontowych do 16.09.2022 r.
Wymagania:Uwaga:
Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego tj. kalkulacji cenowej, z powołaniem konkretnych póz. KNR, z dołączonego przedmiaru. Oferty cenowe bez powołania konkretnych póz. KNR zostaną odrzucone.
W celu prawidłowego skalkulowania kosztorysów ofertowych załącza się przedmiar planowanych robót, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
W zamieszczonej ofercie prosimy o podanie kosztorysu ofertowego w rozbiciu na: wartość netto, wartość VAT-u oraz wartość brutto.
Wszystkie oferty, które wpłyną po w/w terminie, zostaną odrzucone.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Kinga Ochońska- Maj tel.: 791 000 268.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: