Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21573418 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Remontu ogrodzenia na cmentarzu
Organizator:Gmina Istebna
Adres: Istebna 1000, 43-470 Istebna
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:338556500 wew. 51
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty
dotyczy: Remontu ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej
Gmina Istebna zaprasza do złożenia oferty na ,,Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym
w Istebnej".
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogrodzenia na cmentarzu komunalnym
w Istebnej. Cmentarz znajduje się na działce nr 940/3 i 940/4.
IV.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia: roboty remontowe ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej od
strony drogi (wykonanie muru ogrodzenia oporowego, wymiana mocowania bramy przesuwnej,
naprawa przęseł ) oraz remont ogrodzenia dolnego (ponowne umieszczenie prefabrykowanych
fundamentów, zdemontowanie i naprostowanie elementów ogrodzenia).
2. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączonym przedmiarze robót .Wykonawca
w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności , które są związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z obowiązujących w tym zakresie
przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów
bhp,p.poż i ochrony środowiska.
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
a. nieruchomości przyległe, chodniki, drogi oraz ogrodzenia,
b. aktualny stan terenu robót,
c.
rozmieszczenie dróg dojazdowych.
Miejsce i termin składania ofert: 1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 20.07.2021 r. godzi.14 00
4. Ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu , mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego
zaadresowane zgodnie z wymaganiami w rozdziale VII pkt. 7.
Termin składania:2021-07-20
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 2 m-c od podpisania umowy .
12. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.
Wymagania:Tryb udzielenia zamówienia :
1. Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się zgodnie z art.2
ust.1 pkt1 (Dz.U z 2019 r.poz.2019 ze zm.)
VI.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
a. Oświadczą, że znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie,
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie,
c.
W stosunku, do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość,
nie otwarto postępowania likwidacyjnego,
d. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędną wiedzę oraz
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
2. Do złożonej oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Do złożonej oferty należy dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których
mowa w art.165a,art.181-188, art.189a, art. 218-221, art. 228-230a,art. 250a, art.258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz.U. z 2020r. poz. 1517 ze zm.)
oraz przestępstwa skarbowe- załącznik nr 4.
VII.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. Ewentualne poprawki tekście
oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę, bądź osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Wykonawca, bądź osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy obowiązane są podpisać Formularz Ofertowy, w miejscach, w
których zostały naniesione zmiany.
3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy- załącznik nr 2:
a.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową , jest ona stała i niezmienna. Cena ofertowa
musi obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do
poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien przy określeniu ceny uwzględnić wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamówienia.
Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca
realizacji przedmiotu zamówienia.
2b. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.,
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w dniu podpisania umowy lub wcześniej
Kosztorysu
ofertowego
uproszczonego,
składnikami
cenotwórczymi
zachowującego
strukturę z przedmiaru robót wraz z zestawieniem kosztów, z których wynikać będzie cena
wskazana w ofercie. Dostarczony kosztorys oraz zestawienie kosztów, z których wynikać
będzie cena wskazana w ofercie. Dostarczony kosztorys oraz zestawienie kosztów będą
podlegać formalnej akceptacji przez Zamawiającego. Suma cen zawartych w zestawieniu
musi wynosić tyle co cena ofertowa.
5. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne spowodują jej odrzucenie.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postepowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia kopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa , bądź notariusza, adwokata, radcy
prawnego.
8. Dokumenty powinny być składane w oryginale
lub w poświadczonej kopii. Przez
poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii
dokumentu
pieczątki
,,za
zgodność
z
oryginałem"
lub
własnoręcznego
podpisu
poprzedzonego dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem" i datą jego złożenia , przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Pożądane jest również
przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się
taka pieczątką.
Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie w następujący sposób:
a.
NADAWCA: Nazwa i adres Wykonawcy,
b. Adresat: Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna1000,
c.
Opis: Oferta w postępowaniu - Nr UK.271.2.27.2021 pn: ,,Remont ogrodzenia na
cmentarzu komunalnym w Istebnej".
d. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofertowego: 20.07.2021 godz. 14: 30
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy-
załącznik nr 3.
3VIII.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego , a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania.
IX.
Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( do
jednego grosza).
3. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita zamówienia brutto.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
a. Najniższa cena całkowita brutto/ Cena całkowita badanej oferty brutto x100%
x100pkt+ ilość uzyskanych punktów wyrażona w %.
b. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania
niniejszego zaproszenia do złożenia oferty oraz jest ofertą, która uzyskała najwyższą
liczbę punktów zgodnie z pkt.a.
X.
Zawiadomienie o wyborze, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców ( w formie wiadomości e-mail), którzy złożyli oferty, o wyborze
najkorzystniejszej,
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
b. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c.
Została złożona przez Wykonawcę , który nie spełnia warunków udziału
w postepowaniu.
Dodatkowe informacje :
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny;
z tytułu unieważnienia postepowania wykonawcom nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
b. Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
c.
Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych ,
w ofercie, o złożenie w określonym , stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub
dokumentów,
d. Swobodnego wyboru ofert, zmiany terminów, negocjacji.
Kontakt:Uprawniony pracownik do bezpośredniego kontaktu z oferentami : Zofia Marekwica ,
tel.338556500 we.51, adres e-mail: zwaszut@istebna.eu
Numer dokumentu:UK.271.2.27.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: