Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Organizator:Urząd Gminy Pionki
Adres: ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. radomski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48/61215/14
Opis:1. Określenie przedmiotu zamówienia :

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł, zapraszamy do złożenia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Pionki w roku 2022.

Prosimy o podanie ceny jednostkowej za 1 m2 oraz łącznej wartości robót zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej naprawa rakowin i drobnych nierówności przy wykorzystaniu emulsji ok. 50m2

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - naprawa płytkich uszkodzeń do gł. 2 cm - ok. 50m2

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej naprawa uszkodzeń nawierzchni z naruszeniem podbudowy - ok. 100m2

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą z wymianą podbudowy gr. 20 cm - 0/63 masa 5 cm - ok. 100m2

Określone powyżej ilości poszczególnych rodzajów robót (pkt 1-4) mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do potrzeb zamawiającego.

Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- Wzór umowy

stanowiące załączniki do niniejszego zapytania cenowego i udostępnione przez Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: 7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 17.10.2022, do godz. 15:00
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Pionki Ul. Zwycięstwa 6a 26-670 Pionki w Kancelarii Urzędu osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego
Termin składania:2022-10-17
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - sukcesywnie w miarę potrzeb nie dłużej niż do 15grudnia 2022r.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają niezbędne doświadczenie, wiedzę i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Zawartość oferty.

Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

-ofertę Wykonawcy - zgodnie z załączonym wzorem oferty

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

8. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć

na realizację zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
składania ofert , jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione;
Kontakt:3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a 26-670 Pionki tel. 48/612-91-46

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- kwestie merytoryczne - Andrzej Drózd

- kwestie proceduralne - Łukasz Sikora
Źródło: Internet i własne
Załączniki: