Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18959394 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-11
Przedmiot ogłoszenia:Remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Organizator:Powiat Chodzieski
Adres: Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. chodzieski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Faks: 0-67 281-27-11
E-mail:
Opis:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Orientacyjna przewidywana ilość ok. 140 Mg mieszanki grysowo-emulsyjnej do wbudowania na wskazanych przez zamawiającego drogach powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego.
Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie kwotę nie większą niż 90 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

przedmiot zamówienia określa -specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostanie zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami :

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami zamieszczone zostanie na stronie internetowej:
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html w Dziale: Ogłoszenia / zamówienia publiczne
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 24.III.2020 r. do godz. 1000
w siedzibie zamawiającego:

Starostwo Powiatowe
Ulica: Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież,
Biuro Obsługi Klienta (parter).
Termin składania:2020-03-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 29 maja 2020 r.
Proszę o podanie w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia) ceny jednostkowej netto i brutto za wbudowanie 1Mg mieszanki grysowo- emulsyjnej.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (koncesja, zezwolenie lub licencja):

Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wypełnić stosowne oświadczenie - załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100%
Kod CPV:45.23.31.42-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: