Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Remonty obiektów mostowych
Organizator:Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Adres: Smolenia 35, 41-902 Bytom
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bytom
Państwo: Polska
NIP:PL6262791135
E-mail:
Strona www:https://mzdim-bytom.logintrade.net
Opis:Remonty obiektów mostowych na terenie Gminy Bytom w 2023r
Przedmiot zamówienia:
pn. ,,Remonty
obiektów mostowych na terenie Gminy Bytom w 2023r."
I.
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina
Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul.
Smolenia 35
41-902
Bytom
tel. 32 39 69 726
www.mzdim.bytom.pl
e-mail:zamowienia@mzdim.bytom.pl
II.
Tryb udzielenia
zamówienia
Konkurs ofert - zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 IV Rozdziałem
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2021
Dyrektora Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów
w Bytomiu z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia
zamówień publicznych, w związku z tym, że szacowana wartość zamówienia nie
przekracza 130 000,00 zł, tym samym nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz.
1605) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
III.
Postępowanie wraz
z wymaganymi dokumentami dostępne jest na Platformie Zakupowej:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,137653,a2184ae4d4cf36139f8cbcec0b562246.html
IV.
Opis przedmiotu
zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia są remonty obiektów mostowych na terenie Gminy Bytom w 2023r.
2. Przedmiotem niniejszego
postępowania jest:
a/Wykonanie nakładki balustrady na schodach
przy wiadukcie na Ul. Chorzowskiej nad Ul. Jana Pawła II
b/ Uzupełnienie pochwyt balustrady
przy schodach na Ul. Adamka
c/ Uzupełnienie zerwanej siatki
zabezpieczającej spód wiaduktu nad Ul. Krzyżową
d/ Oczyszczenie dylatacji na ul.
Wrocławskiej wraz z organizacją tymczasowej organizacji ruchu
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Opis przedmiotu
zamówienia został określony w Załączniku
nr 3 do Ogłoszenia
o zamówieniu - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr4 do ogłoszenia o zamówieniu - Przedmiar. Przedmiar ma charakter orientacyjny i należy go traktować jako materiał pomocniczy. Ilość i opisy
poszczególnych pozycji przedmiaru nie należy traktować jako ostatecznie definiujące
wymagania dla danych robót.
5. Wykonawcy będzie
przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Wykonawca zobowiązany jest
do dochowania należytej staranności podczas wykonywania robót.
7. Zamawiający wymaga24 - miesięcznego
okresu gwarancji,
liczonej od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego wykonania wszystkich
prac.
8. Pozycja główna wg
Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
45221121-6 - roboty budowlane w zakresie
wiaduktów drogowych,
V.
Termin
wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 17 listopada 2023r.
VI.
Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:
1/ dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca
winien wykazać, że dysponuje co najmniej
1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności mostowej w co najmniej ograniczonym
zakresie lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
przepisów wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności.
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się Wykonawcę
w przypadkach o których mowa w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1.
wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik
nr 1 i1ado ogłoszenia,
2.
wypełniony Wykaz osób stanowiący Załącznik nr 5
do ogłoszenia
3.
odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami :
1.
W przedmiotowym
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a.
Platformy
do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma
Logintrade S.A. W przypadku pytań dot. korzystania
z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt.
w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
b.
poczty
elektronicznej:zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2.
Rejestracja
i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca
akceptuje regulamin korzystania z Platformy .
3.
Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 15.00:
-Bożena Musioł - Dział Zamówień
Publicznych w sprawach formalno-prawnych, e-mail:zamowienia@mzdim.bytom.pl.
4.
W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego
postępowania.
IX.
Opis sposobu
przygotowania oferty:
1. Oferta
powinna być sporządzone w języku polskim,
2. W
celu złożenia oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub złożyć
ofertę bez zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym
umieścić ofertę w systemie.
3. Oferta
i wszystkie skany oświadczeń i załączników winny być podpisane i opieczętowane
przez Wykonawcę tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Zamawiającego,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez
pełnomocnika posiadającego odpowiednie umocowanie bądź podpisane elektronicznie.
4. Przez
poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i
opieczętowane przez Wykonawcę, opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".
5. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.
6. Pełna oferta powinna składać się z:
1)
formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 i 1a do Ogłoszenia o
zamówieniu dostępnego na platformie zakupowej,
- jeśli dotyczy:
2)
pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy
w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z
mocy prawa,
3) wypełniony Wykaz osób stanowiący Załącznik nr 5
do ogłoszenia
4)
odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
X.
Miejsce oraz
termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną
na platformie zakupowej do dnia30 sierpnia 2023 r. do godz.10.00.
2.
Do upływu terminu wyznaczonego na
składanie ofert, Wykonawcy może dokonywać w
złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie
powiadomi o tym fakcie Odbiorcę. Powiadomienie,
o którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na zasadach,
na jakich składana jest oferta, z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".
3.
Do upływu terminu wyznaczonego na składanie
ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania złożonej oferty.
XI.
Opis sposobu obliczenia
ceny.
1.
Wykonawca winien skalkulować łączną cenę ofertową brutto
z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
2.
Zamawiający uznaje za prawidłową stawkę podatku 23%
VAT.
3.
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w
terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.
Zamawiający zwraca uwagę, że koszty robocizny
przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2020 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
5.
Cena oferty powinna być wyrażone w złotych
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że podano tam cyfry
"00".
6.
Cena
musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
(np. materiały, robocizna, praca sprzętu i urządzeń, koszty unieszkodliwienia
i/lub zagospodarowania odpadów, koszty pośrednie oraz zysk).
7.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę pracy, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
8.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie
podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
9.
W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek
rachunkowych Zamawiający poprawie je stosując zasady arytmetyki tj. przyjmując
za prawidłowe cenę netto podaną w ofercie.
XII. Opis kryteriów, którymi Wykonawca będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
1.
Odbiorca
oceni oferty wg następującego kryterium, w następujący sposób :
Zamawiający
oceni oferty wg następujących kryteriów, w
następujący sposób :
1) kryterium CENA - waga 100 %
Zamawiający
oceni w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:
Cn
X = ---------- x 100,00 pkt
Cb
gdzie:
X -
ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny,
Cn -
najniższa łączna cena ofertowa brutto,
Cb -
badana łączna cena ofertowa brutto,
przy
obliczeniu punktacji ofert Zamawiający
zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.
Zamawiający
oceni oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie
oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację.
XIII. Aukcja elektroniczna.
1.
W celu ulepszenia treści oferty Zamawiający po
złożeniu ofert przewiduje możliwość dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2.
Aukcja elektroniczna może być drugim etapem po
złożeniu oferty przez Wykonawcę. Aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie
nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów
ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3.
Aukcja jest przeprowadzana przy użyciu Platformy
zakupowej, która umożliwia klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej
oceny, po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaną wagą.
4.
Wszelkie niezbędne informacje zostaną określone w
zaproszeniu do aukcji skierowanej do Wykonawców
tj.: rodzaju przeprowadzanej aukcji, minimalnych wartościach postąpień,
terminie otwarcia i zamknięcia aukcji.
5.
Zamawiający może zrezygnować z możliwości
przeprowadzenia aukcji.
6.
Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w
kwotach brutto.
7.
Do aukcji zaproszonych zostanie nie mniej niż 2 Wykonawców,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tj. podlegające ocenie) i
przedstawiają najniższe ceny ofertowe.
8.
W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający
może przeprowadzić negocjacje z danym Wykonawcą.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1.
Informację o wyborze
oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2.
Umowa zostanie zawarta do łącznej ceny
ofertowej brutto.
3.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących:
1)
przekazania danych
osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
2)
przekazania danych osoby odpowiedzialnej
za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię
i nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku osób fizycznych
działających osobiście lub wspólników spółki cywilnej: adres zamieszkania oraz
PESEL, umowę spółki cywilnej,
3)
przekazania kserokopii uprawnień
wraz z potwierdzeniem opłacenia składki w izbie inżynierów (do wglądu)
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Istotne
dla stron postanowienia zawiera wzór umowy
stanowiący Załącznik nr2
2. Do
umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
XVI.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,RODO", Odbiorca informuję, że:
1.
Administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z siedzibą przy Ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora.
2.
Inspektorem
ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest
Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail : iod@mzdim.bytom.pl
3.
Dane
osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku
dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy,
także w celu związanym z realizacja zamówienia);
4.
Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych
(t.j.Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp;
5.
Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7.
Obowiązek
podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8.
W
odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.
Wykonawca
posiada:
- na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art.
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
;
- prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10.
Wykonawcy
nie przysługuje :
-
w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
-
prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-
na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVII. Niżej wymienione
załączniki do informacji stanowią jej treść:
1.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty
2.
Załącznik nr 1a do ogłoszenia - Oświadczenie wykonawcy
3.
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowy
4.
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
5.
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Przedmiar
6.
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wykaz osób
Pytania do postępowania "Remonty obiektów mostowych na terenie Gminy Bytom w 2023r."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,137653,a2184ae4d4cf36139f8cbcec0b562246.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-08-30 10:00
Termin składania:2023-08-30
Uwagi:Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Bożena Musioł
tel:
e-mail: bmusiol@mzdim.bytom.pl
Remonty obiektów mostowych na terenie Gminy Bytom w 2023r.Osoba kontaktowa:
Bożena Musioł
tel:
e-mail: bmusiol@mzdim.bytom.pl
.
Numer dokumentu:Z99/54094
Źródło: Internet i własne
Załączniki: