Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-27
Przedmiot ogłoszenia:,,Remonty wiat przystankowych"
Organizator:Gmina Miasto Mysłowice
Adres: ul. Powstańców 1, 41 - 400 Mysłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Mysłowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 317 - 11- 11
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest zadanie określone w budżecie miasta jako: ,,Remonty wiat przystankowych"
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził własn e oględziny i pomiary w
terenie wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Mysłowice stanowiących własność
Gminy Miasta Mysłowice (dla zainteresowanych ewidencja przedmiotowych wiat zostanie przekazana
drogą elektroniczną).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać w następujący sposób:
1) osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice przy Ul. Powstańców 1,
pokój 110B,
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Infrastruktury Miejskiej
ul. Powstańców 1; 41 - 400 Mysłowice - decyduje data stempla wpływu do Urzędu Miasta
Mysłowice
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmk@myslowice.pl
w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. do godz. 9:00
Termin składania:2022-07-04
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI I OKRES GWARANCYJNY
- od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych;
Wymagania:KRYTERIUM OCENY
Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową bru o
za wykonanie zamówienia oraz jednocześnie spełni warunki udziału w postępowaniu.W przypadku, gdy każda ze złożonych ofert będzie zawierać cenę ofertową przekraczającą wysokość
zabezpieczonych przez Zamawiającego środków- zamówienie nie zostanie udzielone tj. Zamawiający nie
zawrze umowy lub Zamawiający dostosuje zakres do wysokości środków zabezpieczonych
w budżecie według cen złożonej oferty.
Złożenie oferty, która nie będzie zawierać istotnych elementów zamówienia, tj. kalkulacji dla
poszczególnych pozycji osobno w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1, bądź zostanie
złożona po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, wywoła pozostawienie jej bez
rozpatrzenia.
Powyższe zaproszenie jest adresowane do więcej niż jednego Wykonawcy i tym samym nie może być
uznane przez Wykonawców za ofertę w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, ze strony
Zamawiającego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C.
Numer dokumentu:IM.271.1. 12.2022. HD
Źródło: Internet i własne